ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรังปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนเทพมงคลรังษีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร

ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ..

ด้วยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ประกาศใช้มานาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยได้ดำเนินการจัดทำร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเล็ก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. … โรงเรียนเทพมงคลรังษี จึงขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่าน ต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. .. และขอให้ท่านร่วมพิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างกฎกระทรวง ดังกล่าว ผ่านทาง https://forms.gle/jga2UprRZXmZrMHw5 หรือ QR Cogle ที่ปรากฏด้านล่างนี้ …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเทพมงคลรังษี ห้องทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเทพมงคลรังษี ห้องทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ให้ผู้ที่มีรายชื่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบคัดเลือกในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 รายงานตัวเพื่อมอบตัวในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบคัดเลือกในวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 รายงานตัวเพื่อมอบตัวในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564