โรงเรียนเทพมงคลรังษี ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

เลขที่ 16 ถนนเจ้าขุนเณร ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทร. 034 511 320 โทรสาร 034 516 100
E-mail: thepmk2516@gmail.com

แผนที่เดินทางมาที่โรงเรียนเทพมงคลรังษี