นายไพรสัณฑ์ เลิศดรุณาณัติ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายอิศรินทร์ พลีเพื่อชาติ

ครู

น.ส.อรวรรณ หนูขาว

ครู

นายสุวิทย์ จำนง

ครู

นายวีระพล พานะกิจ

ครู

นายอภิวัฒน์ หนูขาว

ครู

นายพิชาติ แซ่จ๋าว

ครู