ผู้ทรงคุณค่าแห่งโรงเรียนเทพมงคลรังษี พ.ศ.2564

ครูสุดา พืชนะ

ครู

ครูสุทีป วงษ์แก้ว

ครู

ครูบุษบง แสงศรี

ครู

ผู้ทรงคุณค่าแห่งโรงเรียนเทพมงคลรังษี พ.ศ.2563

ครูนันทวัน รสหวาน

ครู

ผู้ทรงคุณค่าแห่งโรงเรียนเทพมงคลรังษี พ.ศ.2562

ครูธงไชย ศุภมานพ

ครู

ครูวิษณุ ระวังนาม

ครู

ครูอภิชัย เล้าอารีย์

ครู

ผู้ทรงคุณค่าแห่งโรงเรียนเทพมงคลรังษี พ.ศ.2561

ครูอานนท์ มัธยมนันท์

ครู

ครูวนิดา บ่อผล

ครู

ครูพัชรา สามนปาล

ครู

ครูวัลลภา ใจเย็น

ครู

ผู้ทรงคุณค่าแห่งโรงเรียนเทพมงคลรังษี พ.ศ.2560

ครูภัคณิช ภูษณะพงษ์

ครู

ครูวันเพ็ญ บ่อทรัพย์

ครู

ครูดวงทิพย์ สังข์ทอง

ครู

ครูวรรณะ ล้วนอุดมศิริ

ครู

ครูศุภกิจ โรจน์วัฒนดิลก

ครู

นายมานพ เหลืองประมวล

ลูกจ้างประจำ

ผู้ทรงคุณค่าแห่งโรงเรียนเทพมงคลรังษี พ.ศ.2558

ผอ.อังคาร เจริญผล

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี

รองฯ สุปรียา เย็นเยือก

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ครูอัศวิน ไชยลา

ครู

ครูวีนา ชานนท์

ครู

ครูพิมพรรณ ถาวรศิริ

ครู

ครูสุเมธ กังสนานนท์

ครู

ครูจริยา กังสนานนท์

ครู

ครูสุภาภรณ์ ศรีสันต์

ครู

ครูพิณรัตน์ แสงธรรมวรคุณ

ครู

ครูสุวิมล ขัติยสุรินทร์

ครู

ผู้ทรงคุณค่าแห่งโรงเรียนเทพมงคลรังษี พ.ศ.2557

ครูปราศรัย พลอยเพชร

ครู

ครูกันยา น้ำแก้ว

ครู

ครูวิไลรัตน์ รัฐนวธรรม

ครู

ครูเกสราภรณ์ เปลี่ยนขำ

ครู

ผู้ทรงคุณค่าแห่งโรงเรียนเทพมงคลรังษี พ.ศ.2556

ผอ.ศุภชาติ ถนอมมิตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี

รองฯ พรทิพา จิณแพทย์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ครูสงวน สุนทรารักษ์

ครู

ครูดวงพร พงษ์พิทักษ์

ครู

ครูดวงฤทัย มณีวงศ์

ครู

ครูสมบัติ สพันธุพงศ์

ครู

ครูพิลาวัณย์ วิจิตรโชติ

ครู

นายจเร ปิโย

ลูกจ้างประจำ

ผู้ทรงคุณค่าแห่งโรงเรียนเทพมงคลรังษี พ.ศ.2554

ครูนงนุช สุขประเสริฐ

ครู

ครูสุรินทร์ กลีบทอง

ครู

ครูนารีรัตน์ ประหยัดวงศ์

ครู

ครูพินิตย์ รัตนวงศ์

ครู

ผู้ทรงคุณค่าแห่งโรงเรียนเทพมงคลรังษี พ.ศ.2547

อ.วรรณา สุขนันทฬส

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ

อ.นันทพร วงศ์รัตนรักษ์

ครู

อ.ชูชาติ ลำดวล

ครู

อ.เพิ่มทรัพย์ ถาวรวิเชียร

ครู

ผู้ทรงคุณค่าแห่งโรงเรียนเทพมงคลรังษี พ.ศ.2544

อ.สุมาลี บุญทำดี

ครู