นายมานพ ประเสริฐสิน

2517 - 2517

นายพานิช วงษ์ห้าวศึก

2517 - 2518

นายวิสุทธิ์ โพธิยานนท์

2518 - 2519

นายเลียง ภาคภูมิ

2519 - 2524

นายบรรเจิด ประสมทรัพย์

2524 - 2527

นายภราดร สุวรรณมิสสระ

2527 - 2535

นายนพเกียรติ กองเกตุใหญ

2535 - 2537

นางศิวาภรณ์ ชัชวาลานนท์

2537 - 2541

นางบังอร หงสะพัก

2541 - 2543

นายเสนอ มีใจดี

2543 -

นายศุภชาติ ถนอมมิตร

นายอังคาร เจริญผล

- 2558

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล

2558 - ปัจจุบัน