คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนเทพมงคลรังษี (2564 - 2568)

นายศุภชาติ ถนอมมิตร

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายปรารมภ์ จำปาศรี

รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายคงคา จุลกิจวัฒน์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวุฒิพงษ์ ปฏิเวชวัฒนางกูร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางพัชรี จิรจีรังชัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสุปรียา เย็นเยือก

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายโชติ มนัสปิยะเลิศ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายฉัตรชัย เชาว์ฉลาด

ผู้แทนผู้ปกครอง

นายสุวิทยา เพชรสุวรรณ

ผู้แทนครู

นางปราณปิยา อมรชัยยาพิทักษ์

ผู้แทนองค์กรชุมชน

นายจิรศักดิ์ พรหมชนะ

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ต.ท.ชยุตม์ พิพัฒน์ทวีกุล

ผู้แทนศิษย์เก่า

พระกิตติสุวัฒนาภรณ์

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

พระสมณานัมธีราจารย์

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล

เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาฯ

ผู้ช่วยเลขานุการฯ

นางวารุณี สะอาดดี

ผู้ช่วยเลขานุการฯ

น.ส.ปาริฉัตร แซ่โง้ว

ผู้ช่วยเลขานุการฯ

น.ส.รุ่งดาว สีดำ

ผู้ช่วยเลขานุการฯ