นายศุภชาติ ถนอมมิตร

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายปรารมภ์ จำปาศรี

รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายวิสิษฐ์ ชัชวาลานนท์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายจิรศักดิ์ พรหมชนะ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสุปรียา เย็นเยือก

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายโชติ มนัสปิยะเลิศ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางเนตรดาว ทศพร

ผู้แทนผู้ปกครอง

นายปรีชา ใคร่ครวญ

ผู้แทนครู

นางปราณปิยา อมรชัยยาพิทักษ์

ผู้แทนองค์กรชุมชน

ดร.เบญจวรรณ เปรมประยูร

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายไพศาล เปรุนาวิน

ผู้แทนศิษย์เก่า

พระกิตติสุวัฒนาภรณ์

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

พระสมณานัมธีราจารย์

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี