น.ส.สุดา พืชนะ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางทิพวรรณ วรรณา

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางจิตรลดา ประชานิยม

ครู

นายเอกสิทธิ์ จิตเที่ยง

ครู

น.ส.ณัฎฐา เกียรติศิริกุล

ครู

นายสงกรานต์ บัวพิมพ์

ครู

นายธนาฤทธิ์ รอดทัศนา

ครู

นายธีรพงษ์ ทองดอนน้อย

ครู

นางสาวศิวดา ศรีสรรค์

ครู