น.ส.สุดา พืชนะ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางทิพวรรณ วรรณา

ครู

นาธานี มังกะโรทัย

ครู

นายเอกสิทธิ์ จิตเที่ยง

ครู

น.ส.ณัฎฐา เกียรติศิริกุล

ครู

นายสงกรานต์ บัวพิมพ์

ครู

นายธนาฤทธิ์ รอดทัศนา

ครู