• ประชาสัมพันธ์
  • การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ..

Pasit.ktr Jul 09, 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

Pasit.ktr May 16, 2564

ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564

Pasit.ktr May 15, 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเทพมงคลรังษี ห้องทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

Pasit.ktr Apr 30, 2564

แจ้งกำหนดวันปิด - เปิดภาคเรียน และการดำเนินกิจกรรมหลีงสอบ การลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2564

Pasit.ktr Apr 07, 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2564

Pasit.ktr Apr 02, 2564

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี