• ประชาสัมพันธ์
  • การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเทพมงคลรังษี ห้องทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

Pasit.ktr Apr 30, 2564

แจ้งกำหนดวันปิด - เปิดภาคเรียน และการดำเนินกิจกรรมหลีงสอบ การลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2564

Pasit.ktr Apr 07, 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2564

Pasit.ktr Apr 02, 2564

รายงานผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนเทพมงคลรังษี ผู้เผยแพร่ :นางสาวพเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี Mar 25, 2564

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนรอบโควต้า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

Pasit.ktr Mar 17, 2564

ประกาศโรงเรียนเทพมงคลรังษี เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รอบโควตา สำหรับนักเรียนจากโรงเรียนเดิม โรงเรียนเทพมงคลรังษีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

Pasit.ktr Mar 03, 2564

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี