• ประชาสัมพันธ์
  • การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรังปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนเทพมงคลรังษีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Pasit.ktr Jan 07, 2565

การขอเอกสารทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์

Pasit.ktr Aug 31, 2564

มาตรการช่วยเหลือผู้ปกครองเพื่อลดค่าใช้จ่ายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Pasit.ktr Aug 09, 2564

ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ..

Pasit.ktr Jul 09, 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

Pasit.ktr May 16, 2564

ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564

Pasit.ktr May 15, 2564

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี