นางปุณณิศา ชนะฤทธิชัย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสงวน สุนทรารักษ์

ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

นางวรรณนิภา อารักษ์

ครู

น.ส.ฑีรณัฐ ทองหลี

ครู

นายเทิดศักดิ์ เป็ดทอง

ครู

น.ส.นัทกร บุญยัง

ครู

น.ส.ศิริประภา อุ่นวงศ์

ครู

น.ส.ปวริศา นิลมณี

ครู

น.ส.สุวนิดา คชกฤษ

ครู

นายกันต์กวี ครุรัตนศิริพิมุก

ครู