วิทยาศาสตร์

น.ส.วรรณวีร์ เหมือนประยูร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายฐิติวุฒิ สงบจิต

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางวารุณี สะอาดดี

ครู

นางโสภี สิงห์จันทร์

ครู

นางชนิศา แย้มศิริ

ครู

นางสุพัตรา พรมที

ครู

นางกมลเนตร เกตุแก้ว

ครู

นางนิตยา เศษวิกา

ครู

น.ส.ธวัลรัตน์ สีหานาจ

ครู

น.ส.ณัฐกฤตา บุญเมืองธนาภา

ครู

นางพรรำไพ วรรณโท

ครู

น.ส.ปาริฉัตร แซ่โง้ว

ครู

นายกมล ทัลวัลลิ์

ครู

น.ส.วรรณภา แสงเคลือบ

ครู

น.ส.ศุจิดา ไชยลา

ครู

น.ส.หฤทัย พนาอุดม

ครู

น.ส.ฉัตรแก้ว พรหมมา

ครู

น.ส.จรัสพร รื่นนาค

ครู

น.ส.พัทธ์ธีรา คำรศ

ครู

นายวัชรินทร์ จันทวัน

ครู

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายกำธร สุทธิรัตน์

หน้าหน้างานคอมพิวเตอร์ ฯ

นางขวัญตา ปฏิทัศน์

ครู

นายยุทธนา ดอกบุก

ครู

นายประทวน ทองโสภา

ครู

นางปุณยณุช โพธิ์เงินงาม

ครู

นางพิชยา จิรธนานุวัฒน์

ครู

น.ส.กาญจนา อยู่เอี่ยม

ครู