นายเจษฎา เลิศรัตนอนุรักษ์

พนักงานขับรถ

นายมานพ เหลืองประมวล

พนักงานขับรถ

นางบังอร แจ้งเณร

พนักงานทำความสะอาด

นายเดชา ขวัญอ่อน

พนักงานทำความสะอาด

น.ส.รสริน จันทร์แย้ม

พนักงานทำความสะอาด

น.ส.กาญจนา บริสุทธิ์

พนักงานทำความสะอาด

น.ส.วิลาวัณย์ ปิโย

พนักงานทำความสะอาด

นายสุรพล เสริมสุข

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายพรศักดิ์ รุจินันทนาการ

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายสมปอง อัตโสภณวัฒนา

พนักงานทำความสะอาด