นายวิสูตร ปัญญาชัยรักษา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

น.ส.พิมพรรณ ถาวรศิริ

ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

นางภารดี ฉิมสังข์

ครู

น.ส.จิดานันท์ สุขสวัสดิ์

ครู

นายปราโมทย์ พุ่มเกิด

ครู

นายศรายุทธ ธัญญาวุฒิ

ครู

น.ส.ประกายนิล ดุมสูงเนิน

ครู

นายฐกฤต จันทร์หอม

ครู

น.ส.ธิพรัตน์ เนื่องภิรมย์

ครู

น.ส.พิมพร สุจินดาวัฒน์

ครู

นายภัทรพล แสงสุข

ครู

น.ส.ผกามาศ สุวรรณสิงห์

ครู

น.ส.รุ่งกมล ล้ำตระกูล

ครู

นายทศพล บุญอุ้ย

ครู

Mr.Dhebby Sonido

ครู

น.ส.กันต์กนิษฐ์ เอี่ยมอิ่ม

ครู