นางวันทนา จิณแพทย์

งานพยาบาล

นายชญาณ์นันทน์ นงค์ทอง

งานแนะแนว

น.ส.กฤษฎาวรรณ พันธุระ

งานแนะแนว

น.ส.อมรรัตน์ ชมชูชื่น

งานบรรณารักษ์

น.ส.จารุวรรณ แช่มช้อย

งานบรรณารักษ์

นางอมรรัตน์ กลิ่นแก่นจันทร์

งานพัสดุ

น.ส.วิจิตรา นันท์ดี

งานทะเบียน

น.ส.จินตนา จำปาแพง

งานธุรการ