นางกนกทิพย์ สงบจิต

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางบุษบง แสงศรี

ครู

นายสุทีป วงษ์แก้ว

ครู

นายจอมพล สังข์เงิน

ครู

นายเอกรัฐ รัตนพร

ครู