นางกนกทิพย์ สงบจิต

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางบุษบง แสงศรี

ครู

น.ส.นันทวัน รสหวาน

ครู

นายสุทีป วงษ์แก้ว

ครู

นายพงศกร อะกะวงศ์

ครู

นายจอมพล สังข์เงิน

ครู