ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี

นางมิลินดา เหลืองทอง

รองผู้อำนวยการ

น.ส.พเยาว์ ชำนาญกำหนด

รองผู้อำนวยการ

นายปกรณ์กฤษ หวังกุ่ม

รองผู้อำนวยการ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน

นายกำธร สุทธิรัตน์

หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน​วิชาการ

นางกมลเนตร เกตุแก้ว

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางสุพัตรา พรมที

หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน​บุคคล

นาย อนุกูล นากสุก

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางโสภี สิงห์จันทร์

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงาน

นายฐกฤต จันทร์หอม

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป