ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี

โทร. 092-6371999 E-mail:sompong.tc@gmail.com

นายทินกร ชูช่วย

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

น.ส.พเยาว์ ชำนาญกำหนด

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

โทร. 098-0969901 E-mail:fish_foo@hotmail.com

นายปกรณ์กฤษ หวังกุ่ม

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

โทร. 061-4876289 E-mail: pakornkrit@obec.moe.go.th

นายสันทัด นิลรอด

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

โทร. 080-6591157 E-mail:santat.nil@gmail.com​

หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน

นายกำธร สุทธิรัตน์

หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน​วิชาการ

โทร. 087-8214178 E-mail:kumtron.s@obec.moe.go.th

นางกมลเนตร เกตุแก้ว

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

โทร. 089-2568718 E-mail:toonkamonnate@gmail.com​

นางสุพัตรา พรมที

หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน​บุคคล

โทร. 092-5897349 E-mail:supattrapromtee@gmail.com​

ว่าที่ ร.ต.หญิงบุษยา นาโคกูล

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

โทร. 092-9280466 . E-mail:busaya.nk@gmail.com​

นางโสภี สิงห์จันทร์

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงาน

โทร. 081-1996373 E-mail:threeoo223@gmail.com​

นายฐกฤต จันทร์หอม

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

โทร. 091-7209953 E- mail : thakit.ch@gmail.com​