ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี

นางมิลินดา เหลืองทอง

รองผู้อำนวยการ

น.ส.พเยาว์ ชำนาญกำหนด

รองผู้อำนวยการ

นายพงศกร อะกะวงศ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน

นายกำธร สุทธิรัตน์

หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน​วิชาการ