นายสุวิทยา เพชรสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางผ่องเพ็ญ คี้สุคนธ์

ครู

น.ส.ทิวา ยาตรา

ครู

น.ส.จอมมณี ศรีเจริญ

ครู

นางสมพร เพ็งผล

ครู

นาย อนุกูล นากสุก

ครู

นางธนาวรรณ ทรัพย์วโรบล

ครู

นางวรัญญาภรณ์ ศรีรุ่งเรือง

ครู

น.ส.มณีรัตน์ นักดนตรี

ครู

น.ส.ธิติมา เณรจาที

ครู

น.ส.รุ่งดาว สีดำ

ครู

น.ส.รัชนีพร รักเรืองรอง

ครู

นายสมหวัง พวงประสาทพร

ครู

น.ส.อังคณา ศรีเหรา

ครู