น.ส.พึ่งพร บุญสืบ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางกมลชนก เรืองเดช

ครู

นางสุขศิริ กลิ่นดอกแก้ว

ครู

นายปรีชา ใคร่ครวญ

ครู

ว่าที่ ร.ต.หญิงบุษยา นาโคกูล

ครู

นายกิตติศักดิ์ ด้วงสุวรรมณี

ครู

น.ส.ทาริกา โชคดี

ครู

น.ส.จริยา เฟืองแก้ว

ครู

น.ส.อังค์วรา ยอดออน

ครู

นางศรีประภา โพธิวงษ์

ครู

น.ส.นันท์นลิน รัตนวิชาวัฒน์

ครู

ว่าที่ร้อยตรีศราวุฒิ ธราพร

ครู