พระกิตติสุวัฒนาภรณ์ (บุญเพิ่ม อานนฺโท ป.ธ.๔)

 

ตำแหน่งฝ่ายปกครอง

เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง

สมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูอนุกูลกาญจนกิจ
พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นตรี ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระกิตติสุวัฒนาภรณ์