นายศุภชาติ ถนอมมิตร

ประธานสมาคมผู้ปกครองและครูเทพมงคลรังษี

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล

อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1

นางมิลินดา เหลืองทอง

เลขานุการ

นายปกรณ์ หวังกุ่ม

นายทะเบียน

นางสุดา พืชนะ

ประชาสัมพันธ์

นายอานนท์ มัธยมนันท์

กิจกรรม

นางสงวน สุนทรารักษ์

กรรมการ

พ.ต.กนก ศุภราช

กรรมการ

นางสาวพรทิพา จิณแพทย์

อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 2

น.ส.พเยาว์ ชำนาญกำหนด

เหรัญญิก

นายสุวิทยา เพชรสุวรรณ

ผู้ช่วยนายทะเบียน

นายพงศกร อะกะวงค์

กิจกรรม

นายสุเมธ กังสนานนท์

กรรมการ

พ.ท.ประกิจ สุนทรารักษ์

กรรมการ

นายโชติ มนัสปิยะเลิศ

กรรมการ

นางพิลาวัณย์ วิจิตรโชติ

อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 3

นางผ่องเพ็ญ คี้สุคนธ์

ผู้ช่วยเหรัญญิก

นางพัชรี จิรจีรังชัย

ปฏิคม

นายวิชัย บ่อทรัพย์

กิจกรรม

นางกันยา น้ำแก้ว

กรรมการ

พ.ต.ท.ชยุนศ์ พิพัฒน์ทวีกุล

กรรมการ