นายศุภชาติ ถนอมมิตร

ประธานสมาคมผู้ปกครองและครูเทพมงคลรังษี

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล

อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1

นางสาวพรทิพา จิณแพทย์

อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 2

นางพิลาวัณย์ วิจิตรโชติ

อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 3