ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ..

ด้วยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ประกาศใช้มานาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยได้ดำเนินการจัดทำร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเล็ก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. …

โรงเรียนเทพมงคลรังษี จึงขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่าน ต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. .. และขอให้ท่านร่วมพิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างกฎกระทรวง ดังกล่าว ผ่านทาง https://forms.gle/jga2UprRZXmZrMHw5 หรือ QR Cogle ที่ปรากฏด้านล่างนี้ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

Leave a Reply

Your email address will not be published.