ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรังปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนเทพมงคลรังษีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Leave a Reply

Your email address will not be published.