ประกาศโรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศโรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เลื่อนการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จากวันที่ ๒๑ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และการสอบ จากวันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ และการมอบตัว จากวันที่ ๖ – ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ออกไปก่อนจนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งให้ทราบต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่ม https://page.line.me/fzh1698i หรือ โทร 034-511320

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *