ประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียน การสอบคัดเลือก การมอบตัว

ประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียน การสอบคัดเลือก การมอบตัว

๔. ให้เลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ และการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ และการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในวันที่ 5 เมษายน ๒๕๖๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เลื่อนไปจนกว่าสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *