รายงานผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนเทพมงคลรังษี ผู้เผยแพร่ :นางสาวพเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการโรงเรียน

รายงานผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนเทพมงคลรังษี ผู้เผยแพร่ :นางสาวพเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนรอบโควต้า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

– แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ – แผนการเรียนเตรียมสี่เหล่าทัพ – แผนการเรียนเตรียมพยาบาล – สาธารณสุข- แผนการเรียนวิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์- แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-จีน-ญี่ปุ่น

ประกาศโรงเรียนเทพมงคลรังษี เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รอบโควตา สำหรับนักเรียนจากโรงเรียนเดิม โรงเรียนเทพมงคลรังษีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ใบสมัคร ครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 10 ใบสมัคร โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2563

คำชี้แจงครูดีไม่มีอบายมุข รุ่น ๑๐ ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่  ใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข รุ่น ๑๐ ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่