รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ "ค่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 8" ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

   ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดทำโครงการ "ค่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 8"  เพื่อถ่ายทอดความรู้ในในศาสตร์คอมพิวเติร์ให้แก่นักเรียนเรียน และกระตุ้นให้เยาวชนหันมาศึกษาวิทยาการเพื่อให้เกิดทักษะสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ นอกจากนี้ยังส่งเสริมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

image: