ข้อมูลบุคลากร

 

ข้อมูลบุคลากร 10 มิถุนายน 2560

รายการ รวม วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ค.ศ.4 ค.ศ.3 ค.ศ.2 ค.ศ.1 ไม่มี
  ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ผู้อำนวยการ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รองผู้อำนวยการ 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
รวมฝ่ายบริหาร 1 2 0 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
ครูประจำการ 19 35 0 0 8 11 11 24 0 0 5 14 10 16 4 5 0 0
รวมครู 19 35 0 0 8 11 11 24 0 0 5 14 10 16 4 5 0 0
ครูผู้ช่วย 4 2 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
รวมครูผู้ช่วย 4 2 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
รวมครู 23 37 0 0 8 11 15 26 0 0 5 14 10 16 4 5 4 2
รวมทั้งหมด 24 39 0 0 9 12 15 27 1 0 5 16 10 16 4 5 4 2
* หมายเหตุ ไม่นับรวมพนักงานราชการ ชาย 2 คน หญิง 3 คน

 

ข้อมูลบุคลากร 10 กันยายน 2560

 

รายการ รวม วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ค.ศ.4 ค.ศ.3 ค.ศ.2 ค.ศ.1 ไม่มี
  ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ผู้อำนวยการ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รองผู้อำนวยการ 0 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
รวมฝ่ายบริหาร 1 3 0 0 1 2 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0
ครูประจำการ 19 35 0 0 8 12 11 23 0 0 5 14 10 16 4 5 0 0
รวมครู 19 35 0 0 8 12 11 23 0 0 5 14 10 16 4 5 0 0
ครูผู้ช่วย 4 2 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
รวมครูผู้ช่วย 4 2 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
รวมครู 23 37 0 0 8 12 15 25 0 0 5 14 10 17 4 5 4 2
รวมทั้งหมด 24 40 0 0 9 14 15 26 1 0 5 16 10 17 4 5 4 2
* หมายเหตุ ไม่นับรวมพนักงานราชการ ชาย 2 คน หญิง 3 คน

 

จำนวนฝ่ายบริหาร และครูแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ได้รับวิทยฐานเชี่ยวชาญ (คศ.4)
ปีการศึกษา 2560

  จำนวน (คน) คศ.4 (คน) คิดเป็นร้อยละ
ฝ่ายบริหาร 3 1 33.33
รวมฝ่ายบริหาร 3 1 33.33
ครู จำนวน (คน) คศ.4 (คน) คิดเป็นร้อยละ
ภาษาไทย 6 0 0
คณิตศาสตร์ 9 0 0
วิทยาศาสตร์ 12 0 0
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 0 0
สุขศึกษา และพลศึกษา 5 0 0
ศิลปะ 5 0 0
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 11 0 0
ภาษาต่างประเทศ 5 0 0
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 1 0 0
รวมครู 60 0 0
รวมทั้งสื้น 63 1 1.59

 

จำนวนฝ่ายบริหาร และครูแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ได้รับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ปีการศึกษา 2560

  จำนวน (คน) คศ.3 (คน) คิดเป็นร้อยละ
ฝ่ายบริหาร 3 2 66.67
รวมฝ่ายบริหาร 3 2 66.67
ครู จำนวน (คน) คศ.3 (คน) คิดเป็นร้อยละ
ภาษาไทย 6 2 33.33
คณิตศาสตร์ 9 3 33.33
วิทยาศาสตร์ 12 1 8.33
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 3 50.00
สุขศึกษา และพลศึกษา 5 2 40.00
ศิลปะ 5 2 40.00
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 11 5 45.45
ภาษาต่างประเทศ 5 1 20.00
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 1 0 0.00
รวมครู 60 19 31.67
รวมทั้งสื้น 63 21 33.33

 

จำนวนฝ่ายบริหาร และครูแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ได้รับวิทยฐานะชำนาญการ (คศ.2)
ปีการศึกษา 2560

  จำนวน (คน) คศ.2 (คน) คิดเป็นร้อยละ
ฝ่ายบริหาร 3 0 0
รวมฝ่ายบริหาร 3 0 0
ครู จำนวน (คน) คศ.3 (คน) คิดเป็นร้อยละ
ภาษาไทย 6 3 50.00
คณิตศาสตร์ 9 1 11.11
วิทยาศาสตร์ 12 9 75.00
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 2 33.33
สุขศึกษา และพลศึกษา 5 2 40.00
ศิลปะ 5 2 40.00
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 11 5 45.45
ภาษาต่างประเทศ 5 2 40.00
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 1 0 0
รวมครู 60 26 43.33
รวมทั้งสื้น 63 26 41.27

 

บุคลากรทางการศึกษา 10 มิถุนายน 2560

ลำดับที่ ชื่อ-ชื่อสกุล ตำแหน่ง อันดับ วุฒิ วิชาเอก อายุ จำนวนปี
ที่รับราชการ
หมายเหตุ
ฝ่ายบริหาร
1 นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.4 คม. การบริหารการศึกษา 50 27 -
2 นางพัชรี จิรจิรังชัย รองฯ กลุ่มบริหารงบประมาณ
และกลุ่มบริหารงานวิชาการ
คศ.3 คม. การบริหารการศึกษา 58 36 -
3 นางมิลินดา  เหลืองทอง รองฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล
และกลุ่มบริหารงานทั่วไป
คศ.3 สส.บ. ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 55 34 -
กลุ่มสาระการเรีียนรู้ภาษาไทย
1 นางภัคณิช  ภูษณะพงษ์ ครู คศ.3 ค.บ. ภาษาไทย 61 39 หัวหน้าฯ
2 น.ส.ทัศน์มิรา เกษสุวรรณ ครู คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 44 12 รองฯ
3 นายอานนท์  มัธยมนันท์ ครู คศ.2 ศษ.ม. การสอนภาษาไทย 59 36  
4 นางวรรณนิภา อารักษ์ ครู คศ.3 ค.บ. ภาษาไทย 54 31  
5 นางสาวฑีรณัฐ  ทองหลี ครู คศ.2 ค.ม. การบริหารการศึกษา 30 7  
6 นายเทิดศักดิ์  เป็ดทอง ครู คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย 29 5  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1 นายสุวิทยา  เพชรสุวรรณ ครู คศ.3 ศษ.บ. มัธยมศึกษา คณิตศาสตร์ 53 31 หัวหน้าฯ
2 นายอนุกูล นากสุก ครู คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร์ 36 8 รองฯ
3 นางพัชรา  สามนปาล ครู คศ.3 ค.บ. พลศึกษา 59 39  
4 นางผ่องเพ็ญ  คี้สุคนธ์ ครู คศ.3 ค.บ. คณิตศาสตร์ 51 23  
5 นางสมพร  เพ็งผล ครู คศ.2 ค.บ. คณิตศาสตร์ 42 19  
6 นางธนาวรรณ  ทรัพย์วโรบล ครู คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร์ 32 8  
7 นายพนัชกร อ่อนนวล ครู คศ.1 ศษ.บ. มัธยมศึกษา คณิตศาสตร์ 46 6  
8 นางวรัญญาภรณ์  ศรีรุ่งเรือง ครู คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร์ 38 4  
9 นางมณีรัตน์  วงษ์อัยรา ครู คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร์ 31 5  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1 นางวารุณี  สะอาดดี ครู คศ.2 กศ.บ. วิทยาศาสตร์ - ชีววิทยา 47 23 หัวหน้าฯ
2 นายฐิติวุฒิ  สงบจิต ครู คศ.2 กศ.บ. วิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์ 37 10 รองฯ
3 นางสาววันเพ็ญ  บ่อทรัพย์ ครู คศ.3 กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 60 36  
4 นางศรินทิพย์ ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ ครู คศ.2 ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 58 38  
5 นางชนิศา  แย้มศิริ ครู คศ.2 กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 54 33  
6 นางสุพัตรา พรมที ครู คศ.2 วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 40 11  
7 นางนิตยา เศษวิกา ครู คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 34 9  
8 นางกมลเนตร  เกตุแก้ว ครู คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 38 8  
9 นายธีรพงศ์  ทาต่อย ครู คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 37 7  
10 นางสาวธวัลรัตน์  สีหานาจ ครู คศ.2 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 35 7  
11 นางพรรำไพ  วรรณโท ครูผู้ช่วย - วท.บ. จุลชีววิทยา 31 0  
12 นางสาวณัฐกฤตา  บุญเมืองธนาภา   ครูผู้ช่วย - กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 24 0  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1 นางนงเยาว์  สงวนทรัพย์ ครู คศ.3 กศ.บ. สังคมศึกษา 54 27 หัวหน้าฯ
2 ว่าที่ ร.ต.หญิง บุษยา นาโคกูล ครู คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา 33 5 รองฯ
3 นายธงไชย  ศุภมานพ ครู คศ.3 กศ.บ. ภูมิศาสตร์ 59 35  
4 นายปรีชา  ใคร่ครวญ ครู คศ.3 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 50 22  
5 นางกมลชนก  เรืองเดช ครู คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 48 8  
6 นางสุขศิริ  กลิ่นดอกแก้ว ครู คศ.3 ศศ.ม. สังคมวิทยาประยุกต์ 41 17  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1 นางนภา  อุ่นใจ ครู คศ.2 น.บ. นิติศาสตร์ 58 38 หัวหน้าฯ
2 นายอภิชัย  เล้าอารีย์ ครู คศ.2 ค.บ. พลศึกษา 58 38 รองฯ
3 นายวรรณะ  ล้วนอุดมศิริ ครู คศ.3 ศศ.บ. การจัดการ 61 38  
4 นางวันทนา  จิณแพทย์ ครู คศ.3 คม. สุขศึกษา 52 31  
5 นายไพรสัณฑ์  เลิศดรุณาณัติ ครูผู้ช่วย - กศ.บ. พลศึกษา 24 0  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1 นายศุภกิจ  โรจน์วัฒนดิลก ครู คศ.2 ศศ.บ. การจัดการ 60 35 หัวหน้าฯ
2 นางสาวสุดา  พืชนะ ครู คศ.3 ค.บ. ดนตรีศึกษา 56 33 รองฯ
3 นางทิพวรรณ วรรณา ครู คศ.3 ค.บ. ศิลปะ 54 33  
4 นางสาวธานี มังกะโรทัย ครู คศ.2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 42 8  
5 นายเอกสิทธิ์  จิตเที่ยง ครูผู้ช่วย - ศศ.บ. ดนตรีสากล 28 1  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1 นางสาวสมใจ  เชษรฐศิริ ครู คศ.3 บธ.บ. การจัดการ 58 35 หัวหน้าฯ
2 นายวิษณุ  ระวังนาม ครู คศ.3 ศษ.ม. การศึกษานอกระบบ 59 33 รองฯ
3 นางวนิดา  บ่อผล ครู คศ.3 คศ.บ. พัฒนาการครอบครัวและเด็ก 60 39  
4 นายกำธร  สุทธิรัตน์ ครู คศ.2 วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 51 21  
5 นางบุษบง  แสงศรี ครู คศ.3 บช.บ. การบัญชี 57 27  
6 นางสาวนันทวัน  รสหวาน ครู คศ.3 ค.บ. คหกรรมศาสตร์ 57 26  
7 นางขวัญตา  ปฏิทัศน์ ครู คศ.2 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 40 13  
8 นายยุทธนา  ดอกบุก ครู คศ.2 คอ.ม. คอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
39 12  
9 นายประทวน ทองโสภา ครู คศ.2 ค.ม. การบริหารการศึกษา 38 9  
10 นายสุทีป วงษ์แก้ว ครู คศ.2 ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 56 24  
11 นางสาวกนกทิพย์  บุญล้ำ ครู คศ.1 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 35 4  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1 นางวัลลภา  ใจเย็น ครู คศ.3 กศ.ม. ภาษาอังกฤษ 59 32 หัวหน้าฯ
2 นายวิสูตร ปัญญาชัยรักษา ครู คศ.2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 44 18 รองฯ
3 นางดวงทิพย์  สังข์ทอง ครู คศ.2 ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ 60 36  
4 นายสาธิต  สังหา ครูผู้ช่วย - ศน.บ. การสอนภาษาอังกฤษ 27 1  
5 นายปราโมทย์ พุ่มเกิด ครู - ค.บ. ภาษาอังกฤษ 24 0  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)
1 นายชญาณ์นันทน์  นงค์ทอง ครูผู้ช่วย คศ.1 กศ.ม. การบริหารการศึกษา 29 5 หัวหน้างาน
แนะแนว

 

บุคลากรทางการศึกษา 10 มิถุนายน 2560

 

พนักงานราชการ
ลำดับที่ ชื่อ-ชื่อสกุล วุฒิ วิชาเอก วิชาโท อายุ สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
1 นางปุณยณุช  โพธิ์เงินงาม ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา - 41 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2 นายภาณุ  เทพเกื้อ ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ 38 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
3 นางสุรีรัตน์  ยอดทอง ค.บ. คหกรรมศาสตร์ - 26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
4 นางสาวปาริฉัตร  แซ่โง้ว ค.บ. วิทยาศาสตร์ - 29 วิทยาศาสตร์
5 นายสุวิทย์  จำนงค์ ศศ.บ. การฝึกและการจัดการกีฬา - 47 สุขศึกษาและพลศึกษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
1 นางสาวจินตนา  จำปาแพง บช.บ. การบัญชี การเงิน - 27 งานธุรการ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
1 นายพลวัฒน์  จารุมา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ - 32 งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ
1 นางอมรรัตน์  กลิ่นแก่นจันทร์ ศศ.บ. บริหารทรัพยากรมนุษย์ บรรณารักษ์ 41 งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ทะเบียน
1 น.ส.วิจิตรา  นันท์ดี รป.บ. รัฐประศาสนาศาสตร์ - 34 งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
1 นายภาษิต  กาญจนธีรักษ์ น.บ. นิติศาสตร์ - 26 ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ และ
สอนกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
1 นางสาวพิมพรรณ  ถาวรศิริ ค.บ. ภาษาอังกฤษ - 62 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ครูอัตราจ้าง
1 นางพิชยา  จิรธนานุวัฒน์ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา - 36 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
2 นายสงกรานต์  บัวพิมพ์ ค.บ. ศิลปกรรม (ดุริยางคศิลป์) - 32 ศิลปะ (ดนตรีสากล)
3 น.ส.สุกานดา  บัวระภา ศษ.บ. นาฏศิลป์ - 28 ศิลปะ (นาฏศิลป์)
4 น.ส.จารุวรรณ  แช่มช้อย ศศ.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ - 36 เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ห้องสมุด)
5 Mr.Dhebby  Sonido B.S. Programming - 30 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
6 นายวีรพล  พานะกิจ ค.บ. พลศึกษา - 25 สุขศึกษาและพลศึกษา
7 นายอภิวัฒน์  หนูขาว ค.บ. พลศึกษา - 26 สุขศึกษาและพลศึกษา
8 น.ส.กาญจนา  อยู่เอี่ยม ค.บ. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ - 25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
9 นายวาสุกรี  เพชรดำดี ค.บ. สังคมศึกษา - 26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
10 น.ส.ศรีประภา  ดุดมสันติธรรม ค.บ. สังคมศึกษา - 26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
11 น.ส.จุติพร  แสนคำ ศศ.บ. ภาษาจีน จิตวิทยา 33 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
12 น.ส.สิริมา  ลาโงน ค.บ. ภาษาอังกฤษ - 26 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
13 น.ส.วิจิตตรา  สีคำ ค.บ. สังคมศึกษา - 25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
14 น.ส.ปนิดา  สืบบุก ค.บ. สังคมศึกษา - 25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
15 น.ส.นัยนา  สัตว์นาโค ค.บ. ภาษาอังกฤษ - 26 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
16 น.ส.กันต์กนิษฐ์  เอี่ยมอิ่ม ค.บ. ภาษาอังกฤษ - 25 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
17 น.ส.เบญจมาภรณ์  รังสวัสดิ์จิตร์ ค.บ. ภาษาไทย - 26 ภาษาไทย
18 นายณัฐพล  เทือกเถา ค.บ. คณิตศาสตร์ - 26 คณิตศาสตร์