งานสารสนเทศ

 

ข้อมูลพัสดุโรงเรียน 10 มิถุนายน 2559

ที่ รหัส รายการ รายการ (CM.) จำนวนที่ใช้ได้ จำนวนรอซ่อม จำนวนรอจำหน่าย
1   21002     ครุภัณฑ์สำนักงานโรงเรียน     เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล   3 0 0
2 21003 ครุภัณฑ์สำนักงานโรงเรียน เครื่องโทรสาร 2 0 0
3 21005 ครุภัณฑ์สำนักงานโรงเรียน เครื่องพิมพ์ดีด 5 0 0
4 21006 ครุภัณฑ์สำนักงานโรงเรียน ตู้นิรภัย 1 0 0
5 21007 ครุภัณฑ์สำนักงานโรงเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 70 1 1
6 21008 ครุภัณฑ์สำนักงานโรงเรียน เครื่องพิมพ์ (Printer) 64 0 0
7 21009 ครุภัณฑ์สำนักงานโรงเรียน เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม 1 0 0
8 21010 ครุภัณฑ์สำนักงานโรงเรียน เครื่องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 5 0 0
9 21011 ครุภัณฑ์สำนักงาน/โรงเรียน

คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
(ใช้บริหารจัดการ)

11 0 0
10 21013 ครุภัณฑ์สำนักงาน/โรงเรียน กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 5 0 0
11 22002 ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเก้าอี้นักเรียนมัธยมศึกษา 3409 0 0
12 22009 ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์งานผ้าและการตัดเย็บ 1 0 0
13 22020 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องดนตรีสากล 2 0 0
14 22022 ครุภัณฑ์การศึกษา

เครื่องดนตรีไทย ชุดใหญ่
มัธยมศึกษา 

1 0 0
15 22024 ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเทเบิลเทนนิส 4 0 0
16 22025 ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์เปตอง 7 0 0
17 22026 ครุภัณฑ์การศึกษา โทรทัศน์สี 39 0 1
18 22027 ครุภัณฑ์การศึกษา วิทยุ - เทป - ซีดี 23 0 0
19 22028 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเล่นดีวีดี 16 0 0
20 22029 ครุภัณฑ์การศึกษา จานรับสัญญาณดาวเทียม 2 0 0
21 22032 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
LCD
26 0 1
22 22033 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 160 0 20
23 22034 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องพิมพ์ (Printer) 6 0 0
24 22041 ครุภัณฑ์การศึกษา คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 282 0 0
25 22042 ครุภัณฑ์การศึกษา  เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) 
(ใช้ในการเรียนการสอน)
40 0 0
26 22043 ครุภัณฑ์การศึกษา โทรทัศน์สีชนิด จอแบน (LCD) 17 0 0
27 23003 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียง 18 0 0
28 23005 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องปรับอากาศ 61 0 0
29 24001 ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว เครื่องกรองน้ำ 1 0 0
30 24002 ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว เครื่องทำน้ำเย็น 1 0 0
31 24004 ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว เครื่องตัดหญ้า 4 0 0
32 24005 ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้้ 36 0 0
33 24006 ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว ตู้เย็น 7 0 0
34 25001 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถโดยสาร 12 ที่นั่ง 1 0 0
35 25002 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถกระบะ 2 0 0

งานพัสดุ 10 มิมุนายน 2559

 

ข้อมูลโรงเรียนปัจจุบัน

ที่ รหัส รายการ รายการ (cm.)  จำนวนที่ใช้ได้ จำนวนรอซ่อม จำนวนรอจำหน่าย
1 21002 ครุภัณฑ์สำนักงานโรงเรียน  เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล  3 0 0
2 21003 ครุภัณฑ์สำนักงานโรงเรียน เครื่องโทรสาร 2 0 0
3 21005 ครุภัณฑ์สำนักงานโรงเรียน เครื่องพิมพ์ดีด 5 0 0
4 21006 ครุภัณฑ์สำนักงานโรงเรียน ตู้นิรภัย 1 0 0
5 21007 ครุภัณฑ์สำนักงานโรงเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 70 1 1
6 21008 ครุภัณฑ์สำนักงานโรงเรียน เครื่องพิมพ์ (Printer) 64 0 0
7 21009 ครุภัณฑ์สำนักงานโรงเรียน เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม 1 0 0
8 21010 ครุภัณฑ์สำนักงานโรงเรียน เครื่องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 5 0 0
9 21011 ครุภัณฑ์สำนักงาน/โรงเรียน คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
(ใช้บริหารจัดการ)
11 0 0
10 21013 ครุภัณฑ์สำนักงาน/โรงเรียน กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 5 0 0
11 22002 ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเก้าอี้นักเรียนมัธยมศึกษา 3409 0 0
12 22009 ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์งานผ้าและการตัดเย็บ 1 0 0
13 22020 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องดนตรีสากล 2 0 0
14 22022 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องดนตรีไทย ชุดใหญ่
มัธยมศึกษา
1 0 0
15 22024 ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเทเบิลเทนนิส 4 0 0
16 22025 ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์เปตอง 7 0 0
17 22026 ครุภัณฑ์การศึกษา โทรทัศน์สี 39 0 1
18 22027 ครุภัณฑ์การศึกษา วิทยุ - เทป - ซีดี 23 0 0
19 22028 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเล่นดีวีดี 16 0 0
20 22029 ครุภัณฑ์การศึกษา จานรับสัญญาณดาวเทียม 2 0 0
21 22032 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
LCD
26 0 1
22 22033 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 160 0 20
23 22034 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องพิมพ์ (Printer) 6 0 0
24 22041 ครุภัณฑ์การศึกษา คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 282 0 0
25 22042 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) 
(ใช้ในการเรียนการสอน)
40 0 0
26 22043 ครุภัณฑ์การศึกษา โทรทัศน์สีชนิด จอแบน (LCD) 17 0 0
27 23003 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียง 18 0 0
28 23005 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องปรับอากาศ 61 0 0
29 24001 ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว เครื่องกรองน้ำ 1 0 0
30 24002 ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว เครื่องทำน้ำเย็น 1 0 0
31 24004 ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว เครื่องตัดหญ้า 4 0 0
32 24005 ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้้ 36 0 0
33 24006 ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว ตู้เย็น 7 0 0
34 25001 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถโดยสาร 12 ที่นั่ง 1 0 0
35 25002 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถกระบะ 2 0 0