กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

>

นางนงเยาว์ สงวนทรัพย์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ว่าที่ ร.ต.(ญ)บุษยา นาโคกูล

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายปรีชา ใคร่ครวญ

นายธงไชย ศุภมานพ

นางกมลชนก เรืองเดช

นางสุขศิริ กลิ่นดอกแก้ว

นางสาวพึ่งพร บุญสืบ

น.ส.จริยา เฟื่องแก้ว

น.ส.ทาริกา โชคดี

น.ส.อังค์วรา  ยอดออน

น.ส.ศรีประภา อุดมสันติธรรม

น.ส.ปนิดา สืบบุก

น.ส.วิจิตรตรา สีคำ

นายวาสุกรี เพรชดำดี