กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

>

ว่าที่ ร.ต.(ญ)บุษยา นาโคกูล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางกมลชนก เรืองเดช

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายปรีชา ใคร่ครวญ

นายธงไชย ศุภมานพ

นางสุขศิริ กลิ่นดอกแก้ว

นางสาวพึ่งพร บุญสืบ

น.ส.จริยา เฟื่องแก้ว

น.ส.ทาริกา โชคดี

น.ส.อังค์วรา  ยอดออน

นายกิตติศักดิ์  ด้วงสุวรรณมณี

ว่าที่ร้อยตรีศราวุฒิ ธราพร

น.ส.ปนิดา สืบบุก

น.ส.วิจิตรตรา สีคำ

นายวาสุกรี เพรชดำดี