กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

นายอภิชัย เล้าอารีย์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายไพรสัณฑ์ เลิศดรุณาณัติ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

น.ส.อรวรรณ  หนูขาว

นายสุวิทย์ จำนง

นายวีรพล พานะกิจ

นายอภิวัฒน์ หนูขาว