กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสุดา พืชนะ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางทิพวรรณ วรรณา

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวธานี มังกะโรทัย

นายเอกสิทธิ์ จิตเที่ยง

นางสาวณัฎฐา เกียรติศิริกุล

นายสงกรานต์ บัวพิมพ์

นายธนาฤทธิ์  รอดทัศนา