แนะแนวและสนับสนุนการเรียนการสอน

 

นางวันทนา จิณแพทย์

งานพยาบาล

นายชญาณ์นันทน์ นงค์ทอง

งานแนะแนว

นางสาวกฤษฎาวรรณ พันธุระ

งานแนะแนว

นางสาวอมรรัตน์ ชมชูชื่น

งานห้องสมุด

 

นางสาวจินตนา จำปาแพง

งานธุรการ

นางอมรรัตน์ กลิ่นแก่นจันทร์

งานพัสดุ

 

นางสาวจารุวรรณ แช่มช้อย

งานห้องสมุด

นางสาววิจิตรา นันท์ดี

งานทะเบียน

 

นายภาษิต กาญจนธีรักษ์

งานระบบคอมพิวเตอร์