กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

>

นายเทิดศักดิ์ เป็ดทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางวรรณิภา อารักษ์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

นางสงวน สุนทรารักษ์

ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

นางสาวฑีรณัฐ ทองหลี

 

นางปุณณิศา ชนะฤทธิชัย

 

นางสาวนัทกร บุญยัง

 

นางสาวศิริประภา อุ่นวงค์

นางสาวปวริศา  นิลมณี

นางสาวสุวนิดา  คชกฤษ