แนะแนว การสอบเข้าเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี คุณสมบัติ วิชาที่สอบ การทดสอบร่างกาย

เรามักจะเห็นพี่ๆทหารสายงานสัสดี ช่วงเกณฑ์ทหาร หรือ เมื่อเราไปติดต่อรับ สด. ต่างๆ หลักฐานทางทหารต่างๆ เราต้องไปติดต่อ ณ หน่วยสัสดีตามภูมิลำเนา พี่ๆทหารปฏิบัติงานด้านนี้เขามาจากไหน เปิดสอบเมื่อไหร่ คุณสมบัติผู้สมัครได้เป็นแบบไหน วันนี้แอ็ดมินจะมาแนะแนวให้ครับ

โดยปกติแล้ว ทบ. โดย ยศ.ทบ. จะมีการเปิดรับสมัครทหารกองหนุนชาย สอบคัดเลือกเข้าเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ปีละ 100 คน / รุ่น เปิดรับสมัครช่วงเดือน ต.ค. - พ.ย. ของทุกปี น้องๆสามารถระบุกองทัพภาคที่ประสงค์ลงบรรจุได้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
- คุณวุฒิการศึกษา รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า (ไม่รับสมัครผู้ที่รอผลการศึกษา, ไม่รับผู้ที่ยื่นวุฒิการศึกษาสูงกว่า แต่จะรับผู้ที่ยื่นวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า เท่านั้น)
- เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี ในปีที่บรรจุเข้ารับราชการ (พ.ศ. 2563) ( เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค. 2533 –31 ธ.ค. 2545 ) นับอายุตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
- เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 จากกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (ไม่รับสมัครบุคคลที่อยู่ระหว่างการนำตัวขึ้นทะเบียนกองประจำการเพื่อนำปลด)
- สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 โดยได้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว
- เข้ารับราชการทหารกองประจำการจนครบกำหนดและปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว
*ข้อมูลข้างต้นอาจมีเปลี่ยนแปลง

มีวิชาทั่วไปที่ใช้สอบ (พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ดังนี้
-วิชาภาษาไทย
-วิชาภาษาอังกฤษ
-วิชาความรู้ทั่วไป
-วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

การทดสอบร่างกาย
- วิ่ง 800 เมตร
- ลุกนั่ง
- ดันพื้น

โปรดติดตามเพจไว้ให้ดี เมื่อมีเปิดรับสมัครจะลงรายละเอียดให้ทราบในทันที
https://www.facebook.com/armyinfoetc