เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนเทพมงคลรังษี ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฒฺโน)

 

 

ที่อยู่ :  เลขที่ 16 ถนนเจ้าขุนเณร ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000

โทรศัพท์ : 034-511-320 โทรสาร : 034-516-100

Email : thepmk2516@gmail.com

Website : www.thepmk.ac.th


อัตลักษณ์ : ลูกหลวงปู่ดี มีคุณธรรมนำใจ
เอกลักษณ์ : ดนตรีไทยล้ำเลิศ งามพริ้งเพริศนาฎศิลป์
วิสัยทัศน์ : ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ อยู่อย่างพอเพียง เคียงคู่ประชาคมอาเซียน


ประวัติโรงเรียนเทพมงคลรังษี

      ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเทพมงคลรังษี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๒๙ ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖ ถนนเจ้าขุนเณร ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐–๓๔๕๑–๑๓๒๐ โทรสาร ๐–๓๔๕๑-๖๑๐๐ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thepmk2516@gmail.com เว็ปไซต์โรงเรียน http://www.thepmk.ac.th สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

      โรงเรียนเทพมงคลรังษีกำเนิดขึ้นด้วยริเริ่มของพระเดชพระ คุณ พระเทพมงคลรังษี (ดี พุทธโชติ) อดีตเจ้าอาวาสวัดเทวสังฆารามและอดีตเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี โดยพระคุณท่านได้เห็นความยากลำบากและความเดือดร้อนของผู้ปกครองเมื่อเด็กจบ ชั้นประถมศึกษาแล้ว เพราะโรงเรียนประจำจังหวัดอยู่ไกลจากใจกลางชุมชน ทั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีอยู่ก็รับเด็กเข้าเรียนได้ไม่หมดพระคุณ ท่านจึงได้คิดจะให้มีโรงเรียนมัธยมศึกษาในวัดเทวสังฆารามขึ้น จึงได้ดำเนินการในขั้นแรกโดยจัดหาที่ดินที่ติดกับวัด เพื่อเป็นที่ตั้งโรงเรียน และเนื่องจากโรงเรียนการช่างกาญจนบุรีที่ตั้งอยู่ในวัด มีโครงการจะย้ายออกไปตั้งในสถานที่ใหม่ ดังนั้น จึงได้ที่ดินรวมทั้งอาคารต่างๆ เพื่อเป็นที่ตั้งของโรงเรียนมัธยมศึกษาสมเจตนา