นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ โรงเรียนเทพมงคลรังษี ปีงบประมาณ 2559

จากบทสรุปในที่ประชุม วันที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา 

ที่มา :  งานแผนงาน