แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน