โรงเรียนเทพมงคลรังษี
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฒฺโน)
Thepmongkhonrangsi School
Patronage of Somdet Phra Nyanasamvara Somdet Phra Sangharaja Sakalamahasanghaparinayaka (Charoen Suvaḍḍhano)
วิสัยทัศน์
ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ อยู่อย่างพอเพียง เคียงคู่ประชาคมอาเซียน
อัตลักษณ์
ลูกหลวงปู่ดี มีคุณธรรมนำใจ ยิ้มง่าย ไหว้งาม
เอกลักษณ์
กิจกรรมเป็นเลิศ งามเพริศนาฏศิลป์ ลือทั่วถิ่นดนตรีไทย