รวมทุนระดับมัธยม!เรียนป.ตรี-ฝึกทักษะในประเทศ-ต่างประเทศ

รวมทุนระดับมัธยม!เรียนป.ตรี-ฝึกทักษะในประเทศ-ต่างประเทศ
รวมทุนระดับมัธยม!เรียนป.

มาแล้วกับรวมทุนดีดี โดยเฉพาะทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทั้งระดับปวช.-ปวส.ในสัปดาห์นี้ก็ยังคงมีการเปิดมอบทุนการศึกษามากมาย ทั้งเรียนต่อในประเทศและเรียนต่อต่างประเทศ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ต้องรีบด่วนกันเลย คุณสมบัติแต่ละทุนจะเป็นอย่างไร...ไปติดตามกันครับ...

โตชิบาแจกทุนระดับอาชีวะ-มหาวิทยาลัย 
โครงการ ทุนการศึกษาโตชิบา “นำสิ่งที่ดีสู่สังคม” ระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 27 ประจำปี 2559

กลุ่มบริษัทโตชิบา ประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษาของเยาวชน จึงได้จัดตั้งโครงการทุนการศึกษา “เรารักโรงเรียนกับโตชิบา” เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ้น ซึ่งนอกเหนือจากการช่วยเหลือในรูปแบบทุนทรัพย์แล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งหวังให้เยาวชนได้รู้จักคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ และรู้จักการให้ด้วยการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมของตนเองให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น บริษัทฯ หวังว่าจากจุดเริ่มจุดเล็กๆนี้ จะเป็นการนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของประเทศต่อไป

โครงการ “เรารักโรงเรียนกับโตชิบา” ได้มอบทุนฯ แก่เยาวชนทั่วประเทศมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 27 ซึ่งได้รับการตอบรับและสนับสนุนจากสถาบันการอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยด้วยดีมาโดยตลอด สำหรับปี 2559 บริษัทฯ มีความยินดีขอมอบ ทุนการศึกษาโตชิบา “นำสิ่งที่ดีสู่สังคม”   

โดยให้ผู้ขอรับทุนฯ  เขียนบทความ  “Unseen ไทยแลนด์ เจ้าบ้านดี ผู้มาเยือนประทับใจ” แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในภูมิลำเนาของตนเองหรือที่อยู่ปัจจุบัน และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี แหล่งท่องเที่ยวUNSEEN ที่แปลกใหม่ น่าสนใจ กระจายรายได้ให้กับชุมชน เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการรักบ้านเกิด การเป็นเจ้าบ้านที่ดี และให้มีความคิดสร้างสรรค์ เปิดมุมมองใหม่ๆ ใส่ใจสิ่งใกล้ตัวให้มากขึ้น

วัตถุประสงค์  
1.เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา
2.เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยมีจิตสำนึกในการรักบ้านเกิดและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
3.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใส่ใจสิ่งรอบตัว มีความคิดสร้างสรรค์ เปิดมุมมองใหม่ๆ

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
1. นักเรียน นิสิต-นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรี จากสถาบันที่ได้การรับรองจากภาครัฐ
2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาและมีผลการศึกษาที่สามารถจะสำเร็จการศึกษาได้
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีประวัติการทำผิดวินัยที่ร้ายแรง
4. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆอยู่แล้ว

หลักฐานการรับสมัคร
1. ใบสมัครฯ พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง จำนวน 1 รูป ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี  
2. สำเนาบัตรนักเรียน - นักศึกษา
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. เขียนบทความแนะนำ แหล่งท่องเที่ยว UNSEEN ที่แปลกใหม่ น่าสนใจ ในภูมิลำเนาของตนเองหรือที่อยู่ปัจจุบัน และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อให้เยาวชน มีจิตสำนึกในการรักบ้านเกิด ใส่ใจสิ่งรอบตัวมากขึ้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4)

ขั้นตอนการขอรับทุน
1. ขอรับใบสมัครฯ ได้ที่สถานศึกษา ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าโตชิบา หรือ     ดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัครฯ ได้ที่ www.toshiba.co.th เลือกเมนู “กิจกรรมเพื่อสังคม”
2. ส่งใบสมัครฯ พร้อมเขียนบรรยาย (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษA4) เพื่อประกอบการพิจารณา ส่งมาที่ “แผนกสำนักบริหารและโครงการเพื่อสังคม” บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด เลขที่ 201 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
3. ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2559 
4. ประกาศผลทาง www.toshiba.co.th, www.facebook.com/ToshibacsrThai และหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับคัดเลือก

เกณฑ์การตัดสิน 
 คณะกรรมการจะพิจารณาจากปัจจัยด้านต่างๆกันประกอบด้วย
1. สามารถนำแนวคิดเป็นมาตรฐานที่ดี ได้ผลต่อสังคมและชุมชน และสามารถอธิบายออกมาในรายงานให้กรรมการเข้าใจได้
2. พิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูลต่างๆ จากแบบฟอร์มใบสมัคร
3. คณะกรรมการ ประกอบด้วยผู้แทนจากกลุ่มบริษัท โตชิบา ประเทศไทย ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุน โดยผลตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ประกาศผลการคัดเลือก ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ระเบียบการรับสมัครทุน >> Download
ใบสมัครทุน ระดับอาชีวศึกษา >> Download 
ใบสมัครทุน ระดับปริยญาตรี >> Download

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: 
แผนกสำนักบริหารและโครงการเพื่อสังคม  บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
โทรศัพท์ 02- 511-7710-12   โทรสาร 02-513-9655 
Email: Phanida.p@ttc.toshiba.co.th
Facebook: facebook.com/Toshiba CSR-Thai 
Twitter: twitter.com/ToshibaThailand
ที่มา http://www.toshiba.co.th/

ศอ.บต.จับมือซีพี ออลล์ หนุนเรียนพร้อมงานทำ
110ทุนให้เด็กชายแดนใต้เรียนปวช.-ป.ตรี
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กำหนดยุทธศาสตร์การศึกษา เพื่อการมีงานทำสำหรับเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ในการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน ๖๐ ทุน และระดับปริญญาตรี จำนวน ๕๐ ทุน 

พร้อมจัดหาตำแหน่งงานให้เมื่อสำเร็จการศึกษา เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการต้องมีภูมิลำเนา (ทะเบียนบ้าน)และสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

หรือเป็นผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย
๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
๑.๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน
๑) ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๒) สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๓) มีอายุระหว่าง ๑๕ - ๑๘ ปี
๔) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๕) ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิด อันกระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นความผิดลหุโทษ
๖) ต้องการเรียนสายอาชีพ สาขาธุรกิจค้าปลีก
๗) มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ควบคู่การทำงาน ขยัน อดทน ซื่อสัตย์และมีใจรัก ในงานบริการ
๘) สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการฝึก เตรียมเข้าทำงาน
๙) ไม่เป็นผู้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในทุกกรณี
๑๐) มีผู้ค้ำประกันสัญญาขอรับทุน
๑๑) หากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือเป็นบุตร หรือผู้ที่อยู่ในอุปการะของผู้ที่ได้รับผลกระทบ จะพิจารณาเป็นอันดับแรก 
๒. หลักสูตรปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
๒.๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน
๑) ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๒) สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๓) มีอายุระหว่าง 18 - 24 ปี
๔) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๕) ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิด อันกระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นความผิดลหุโทษ
๖) ต้องการเรียนสายอาชีพ สาขาธุรกิจค้าปลีก
๗) มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ควบคู่การทำงาน ขยัน อดทน ซื่อสัตย์และมีใจรัก ในงานบริการ
๘) สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการฝึก เตรียมเข้าทำงาน
๙) ไม่เป็นผู้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในทุกกรณี
๑๐) มีผู้ค้ำประกันสัญญาขอรับทุน
๑๑) หากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือเป็นบุตร หรือผู้ที่อยู่ในอุปการะของผู้ที่ได้รับผลกระทบ จะพิจารณาเป็นอันดับแรก
3. วันเวลา และสถานที่รับสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นหลักฐานการสมัคร ได้ที่
๓.๑ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต)๖๐ ถ.สุขยางค์ต.สะเตง อ.เมือง จ. ยะลา
๓.๒ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ๕ จังหวัด (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล) ในระหว่าง วันที่ 15 กุมภาพันธ์– 10 มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.0๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน (ระดับ ปวช.และระดับ ปริญญาตรี) วันที่ 17 มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ www.sbpac.go.th
๕. วันเวลา สถานที่สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์/ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและ ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา (ระดับ ปวช.และระดับปริญญาตรี) วันที่ 23 มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑6.๐๐ น. ณ จังหวัดสงขลา (สถานที่จะแจ้งให้ทราบในประกาศ) ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต้องมาพร้อมบิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครอง 

ที่มา-http://www.sbpac.go.th/index.php/component/attachments/download/476
ม.หอการค้าไทยให้ทุนเรียนต่อป.ตรี6ประเภท
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดโอกาสครั้งใหญ่ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมอบทุนการศึกษาให้ถึง 6 ประเภท แบบไม่จำกัดจำนวน แค่คุณสมบัติผ่านรับโอกาสเรียนต่อได้เลย ในโครงการมอบทุนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา

ประเภทของทุนการศึกษา
1. ทุนความสามารถพิเศษ

2. ทุนทายาทเกษตรกร

3. ทุนทายาท SME

4. ทุนคนดี

5. ทุนหัวการค้า

6. ทุนผู้นำนักเรียน

1. ทุนความสามารถพิเศษ

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
-
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ
-มีความสามารถพิเศษ อาทิ ศิลปะ, การพูด, การแสดง, การออกแบบ, ดนตรีสากล, ความคิดสร้างสรรค์, เคยทำประโยชน์เพื่อสังคม, เป็นนักกิจกรรม, ถ่ายภาพ, ทำธุรกิจคาขายระหว่างเรียน ฯลฯ โดยเคยผ่านการประกวด, ได้รับรางวัลระดับโรงเรียน, ระดับเขต/อำเภอ, ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ
-มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25
-เป็นผู้มีความประพฤติดี
-ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ
ประเภท 1 ได้รับทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 5,000 บาท ตลอด 4 ปี รวมเป็นจำนวน 20,000 บาท
ประเภท 2 ได้รับทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 10,000 บาท ตลอด 4 ปี รวมเป็นจำนวน 40,000 บาท
ประเภท 3 ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวน ตลอด 4 ปีการศึกษา

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
-
ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด
-ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 จะถูกตัดสิทธิ์การขอรับทุนในปีถัดไป
-ต้องลงทะเบียนและสอบได้ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา ยกเว้น แผนสหกิจศึกษาหรือภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสําเร็จการศึกษา
-นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
-ต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
-ผู้รับทุนต้องชำระและรับอุปกรณ์ไอทีตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย

หลักฐานประกอบการสมัคร
-
ใบประกาศเกียรติคุณ หรือรางวัลแสดงหลักฐานที่เคยได้รับรางวัล 
-รูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัคร ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
-หลักฐานการศึกษาต้นฉบับ (ปพ 1:4 หรือใบ รบ.หรือใบประกาศนียบัตร) และถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทุกฉบับต้องเซ็นชื่อในสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
-ใบแจ้งผลสอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 2 ปี (ถ้ามี)

2. ทุนทายาทเกษตรกร
คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
-
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ
-เป็นบุตรผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตรในประเทศไทย
-มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
-เป็นผู้มีความประพฤติดี
-ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ

ได้รับทุนการศึกษากึ่งหนึ่งเฉพาะค่าหน่วยกิต และค่าปฏิบัติการต่อเนื่องตลอด 4 ปีการศึกษา

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
ต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 ทุกภาคการศึกษา หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.75 จะถูกตัดสิทธิ์ในปีถัดไ
ต้องลงทะเบียนและสอบได้ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา ยกเว้น แผนสหกิจศึกษาหรือภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสําเร็จการศึกษา 
นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานวิชาการและ/หรืองานอื่นๆ ตามที่ มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
ผู้รับทุนต้องชำระและรับอุปกรณ์ไอทีตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย

หลักฐานประกอบการสมัคร
-หลักฐานแสดงการประกอบอาชีพเกษตรกรของบิดามารดา (อาทิ สำเนาสัญญาเช่าที่ดินทำกิน ,การเสียภาษี กรณีเป็นเจ้าของที่ดิน ต้องมีโฉนดที่ดิน / นส.3 / สปก., ภาพถ่ายแสดงการเป็นเจ้าของที่ดินประกอบอาชีพเกษตรกรรม) 
-รูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัคร ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
-หลักฐานการศึกษาต้นฉบับ (ปพ 1:4 หรือใบ รบ.หรือใบประกาศนียบัตร) และถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทุกฉบับต้องเซ็นชื่อในสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
-ใบแจ้งผลสอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 2 ปี (ถ้ามี)

3. ทุนทายาทธุรกิจ SME
คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
-
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพจากหน่วยงาน ของรัฐรับรอง 
-เป็นบุตรผู้เป็นเจ้าของกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย
-มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5
-เป็นผู้มีความประพฤติดี
-ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ

ได้รับทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 10,000 บาท ตลอด 4 ปี รวมเป็นจำนวน 40,000 บาท

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
ต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 ทุกภาคการศึกษา หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 จะถูกตัดสิทธิ์ในปีถัดไป
นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานวิชาการและ/หรืองานอื่นๆ ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย
ต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
ผู้รับทุนต้องชำระและรับอุปกรณ์ไอทีตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย

หลักฐานประกอบการสมัคร
-
หลักฐานแสดงการประกอบธุรกิจ SMEs บิดา/มารดา
-ใบเสร็จหรือค่าเช่าสถานที่ประกอบกิจการ
-ใบจดทะเบียนการค้า และ/หรือ รูปถ่ายสถานประกอบการและ/หรือมีบุคคลรับรองการประกอบธุรกิจ
-สำเนาบัตรประชาชนบิดา / มารดา
-รูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัคร ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
-หลักฐานการศึกษาต้นฉบับ (ปพ 1:4 หรือใบ รบ.หรือใบประกาศนียบัตร) และถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทุกฉบับต้องเซ็นชื่อในสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
-ใบแจ้งผลสอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 2 ปี (ถ้ามี)

4. ทุนคนดี
คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
-
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพจากหน่วยงาน ของรัฐรับรอง 
-เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง
-มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.0
-ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ

ได้รับทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 10,000 บาท ตลอด 4 ปี รวมเป็นจำนวน 40,000 บาท

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
ต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ทุกภาคการศึกษา หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 จะถูกตัดสิทธิ์ในปีถัดไป
นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานวิชาการและ/หรืองานอื่นๆ ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย
ต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
ผู้รับทุนต้องชำระและรับอุปกรณ์ไอทีตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย

หลักฐานประกอบการสมัคร
-
หลักฐานแสดงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม หรือจดหมายรับรองจากโรงเรียน หรือหน่วยงานที่บำเพ็ญประโยชน์
-รูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัคร ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
-หลักฐานการศึกษาต้นฉบับ (ปพ 1:4 หรือใบ รบ.หรือใบประกาศนียบัตร) และถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทุกฉบับต้องเซ็นชื่อในสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
-ใบแจ้งผลสอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 2 ปี (ถ้ามี)

5. ทุนหัวการค้า
คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
-
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพจากหน่วยงาน ของรัฐรับรอง 
-มีความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ หรือมีการทำธุรกิจส่วนตัว
-มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.0
-เป็นผู้มีความประพฤติดี
-ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ

ได้รับทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 5,000 บาท ตลอด 4 ปี รวมเป็นจำนวน 20,000 บาท

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
-
ต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
-ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ทุกภาคการศึกษา หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 จะถูกตัดสิทธิ์ในปีถัดไป
-นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานวิชาการและ/หรืองานอื่นๆ ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย
-ต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
-ผู้รับทุนต้องชำระและรับอุปกรณ์ไอทีตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย

หลักฐานประกอบการสมัคร
-
หลักฐานการทำธุรกิจส่วนตัว หรือเอกสารการวางแผนธุรกิจ หรือไอเดียการทำธุรกิจ
-รูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัคร ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
-หลักฐานการศึกษาต้นฉบับ (ปพ 1:4 หรือใบ รบ.หรือใบประกาศนียบัตร) และถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทุกฉบับต้องเซ็นชื่อในสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
-ใบแจ้งผลสอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 2 ปี (ถ้ามี)

6. ทุนผู้นำนักเรียน
คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
-
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพจากหน่วยงาน ของรัฐรับรอง 
-เคยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำนักเรียน หรือประธาน/กรรมการการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
-มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.0
-เป็นผู้มีความประพฤติดี
-ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ

ได้รับทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 10,000 บาท ตลอด 4 ปี รวมเป็นจำนวน 40,000 บาท

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
ต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ทุกภาคการศึกษา หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 จะถูกตัดสิทธิ์ในปีถัดไป
นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานวิชาการและ/หรืองานอื่นๆ ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย
ต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
ผู้รับทุนต้องชำระและรับอุปกรณ์ไอทีตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย

หลักฐานประกอบการสมัคร
-
หลักฐานการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำนักเรียน/ ประธาน / กรรมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน หรือจดหมายรับรองจากโรงเรียน
-รูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัคร ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
-หลักฐานการศึกษาต้นฉบับ (ปพ 1:4 หรือใบ รบ.หรือใบประกาศนียบัตร) และถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทุกฉบับต้องเซ็นชื่อในสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
-ใบแจ้งผลสอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 2 ปี (ถ้ามี)

หมายเหตุ: เงื่อนไขการรับทุนอยู่ภายใต้การพิจารณาของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองส่งเสริมการรับนักศึกษา อาคาร 12 ชั้น 1 โทร. 02-697-6761-8

เปิดรับทุนนาฏศิลป์-ทุนดนตรีไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เพื่อรับทุนการศึกษาในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2559 ประเภททุนนาฏศิลป์

รายละเอียดในการสอบคัดเลือกทุนนาฏศิลป์ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประเภทนาฏศิลป์(รายใหม่)
วันสอบ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙
เวลาสอบ ๐๙.๐๐ น.
สถานที่สอบ ห้องศิลปะการแสดง (๗๑๑๐๓) อาคาร ๗ ชั้น ๑๑ (ตรงข้ามอาคารเรือนไทย)
การแต่งกาย เครื่องแบบนักเรียน/นักศึกษา – ผ้าแดง
ข้อกำหนด ผู้สอบทุกคนต้องสอบปฏิบัติรายบุคคล ดังนี้
 ๑. เพลงบังคับ ให้เลือกสอบเพียง ๑ เพลงจากเพลงที่กำหนดให้ต่อไปนี้
 ๑.๑ เพลงแม่บทเล็ก
 ๑.๒ เพลงช้า – เพลงเร็ว
 ๒. เพลงเลือก ให้ผู้สอบเลือกเพลงตามความถนัด ๑ เพลง นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ ๑
หมายเหตุ ผู้สอบต้องเตรียมอุปกรณ์ประกอบการแสดง (ถ้ามี) และม้วนเทปมาเอง
 โดยขอให้กรอเทปเพลงที่จะใช้สอบไว้เลย
ประเภทนาฏศิลป์(รายเก่า)
วันสอบ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙
เวลาสอบ ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
สถานที่สอบ ห้องศิลปะการแสดง (๗๑๑๐๓) อาคาร ๗ ชั้น ๑๑ (ตรงข้ามอาคารเรือนไทย)
การแต่งกาย เครื่องแบบนักศึกษา – ผ้าแดง
ข้อกำหนด นักศึกษาทุกคนต้องสอบปฏิบัติทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม ดังนี้
 ๑. การสอบรายบุคคล ให้นักศึกษาเลือกสอบรำตามถนัดเพียง ๑ เพลง
 ๒. นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ โดยให้นักศึกษาทุนรายเก่าสร้างสรรค์ผลงานแนวไทยสร้างสรรค์ โดยใช้ท่ารำที่เป็นท่าแม่บท ตามแบบแผน
หมายเหตุ การสอบข้อ ๑ และข้อ ๒ ผู้สอบต้องเตรียมอุปกรณ์ประกอบการแสดง (ถ้ามี)และม้วนเทปเอง
ประเภทนาฏศิลป์สากล
วันสอบ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙
เวลาสอบ ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
สถานที่สอบ ห้องศิลปะการแสดง (๗๑๑๐๒) อาคาร ๗ ชั้น ๑๑ (ตรงข้ามอาคารเรือนไทย)
การแต่งกาย เสื้อยืด หรือชุดที่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายสะดวก (สุภาพ)
ข้อกำหนด ผู้สอบทุกคนต้องสอบปฏิบัติรายบุคคล ดังนี้
 ๑. เพลงเลือก ให้ผู้สอบเลือกเพลงตามความถนัด ๑ เพลง ทุกแนวเพลง ( แต่ไม่เกิน ๒ นาที)
 ๒. ไหวพริบและปฏิภาณ ให้ผู้สอบออกแบบท่าเต้นด้วยตนเอง โดยคณะกรรมการจะเปิด
 เพลงใดเพลงหนึ่ง (ทุกแนวเพลงโดยสุ่มเลือกเพลงใดเพลงหนึ่ง)

หมายเหตุ การสอบข้อ ๑ ผู้สอบต้องเตรียมอุปกรณ์ประกอบการแสดง (ถ้ามี)และซีดีเพลง

รายละเอียดในการสอบคัดเลือกทุนดนตรีไทยปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประเภทดนตรีไทย (รายใหม่)

วันสอบ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ น.
สถานที่สอบ กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร ๑๘ ชั้น ๒
การแต่งกาย เครื่องแบบนักเรียน/นักศึกษา
ข้อกำหนด ผู้สอบทุกคนต้องสอบเพลงบังคับและเพลงเลือกเป็นรายบุคคล ตามประเภทต่อไปนี้
 ๑. ประเภทเครื่องสาย (ซอสามสาย จะเข้ ซอด้วง ซออู้ ขลุ่ย ขิม)
ระดับปริญญาตรี
๑.๑ เพลงบังคับ เลือกบรรเลงเพลงใดเพลงหนึ่ง ใน ๔ เพลง ต่อไปนี้
- เพลงแขกขาว ๓ ชั้น
- ต้นเพลงฉิ่ง ๓ ชั้น
- เพลงแขกมอญบางขุนพรหม ๒ ชั้น
- เพลงลมพัดชายเขา ๒ ชั้น
๑.๒ เพลงเลือก ๑ เพลง นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ ๑.๑
ระดับปริญญาโท
๑.๑ เพลงบังคับ เลือกบรรเลงเพลงใดเพลงหนึ่ง ใน ๔ เพลง ต่อไปนี้
- เพลงถอนสมอ ๓ ชั้น
- เพลงแขกมอญบางขุนพรหม ๓ ชั้น
- เพลงสารถี ๒ ชั้น
๑.๒ เพลงเลือก ๑ เพลง นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ ๑.๑
๒. ประเภทขับร้อง
ระดับปริญญาตรี
๒.๑ เพลงบังคับ เลือกขับร้องเพลงใดเพลงหนึ่งใน ๔ เพลง ต่อไปนี้
- เพลงแขกบรเทศเถา
- เพลงไส้พระจันทร์ ๓ ชั้น
- เพลงกล่อมนารี๓ ชั้น
- เพลงจะเข้หางยาว ๓ ชั้น
๒.๒ เพลงเลือก ๑ เพลง นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ ๒.๑
ระดับปริญญาโท
๒.๑ เพลงบังคับ เลือกขับร้องเพลงใดเพลงหนึ่งใน ๔ เพลง ต่อไปนี้
- เพลงถอนสมอ ๓ ชั้น
- เพลงแขกมอญบางช้าง ๓ ชั้น
- เพลงสุดสงวน ๓ ชั้น
- เพลงพระอาทิตย์ชิงดวง
๒.๒ เพลงเลือก ๑ เพลง นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ ๒.๑
๓. ประเภทปี่พาทย์(ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก)
ระดับปริญญาตรี
๓.๑ เพลงบังคับ ๒ เพลง ได้แก่
- เพลงสาธุการ (บรรเลงตามทางของแต่ละเครื่องดนตรี)
- เพลงสุดสงวน ๒ ชั้น
๓.๒ เพลงเลือก ๑ เพลง นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ ๓.๑
ระดับปริญญาโท
๓.๑ เพลงบังคับ ๒ เพลง ได้แก่
- เพลงตระบองกัน
- เพลงแขกมอญ ๓ ชั้น
๓.๒ เพลงเลือก ๑ เพลง นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ ๓.๑
๔. เครื่องหนัง (ตะโพน กลองแขก โทนร ามะนา) ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
๔.๑ ให้ตีหน้าทับสาธุการ
๔.๒ ให้ตีหน้าทับปรบไก่และหน้าทับสองไม้อัตราจังหวะ ๓ ชั้น ๒ ชั้น และชั้นเดียวตามล าดับ
๔.๓ ให้ตีหน้าทับตามเพลงที่คณะกรรมการกำหนดให้
๕. ปี่ใน ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
๕.๑ เพลงบังคับ ๑ เพลง คือ สาธุการ
๕.๒ เพลงเลือก ๑ เพลง นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑
หมายเหตุ ๑. ผู้สอบสามารถนำเครื่องดนตรีส่วนตัวมาสอบได้
๒. กรณีไม่สะดวกมหาวิทยาลัยมีเครื่องกลางจัดไว้สำหรับผู้สอบทุกประเภท

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.utcc.ac.th/index.php/prospective/Scholarship_detail/5577

ฟรีทุกอย่าง! อบจ.ปทุมธานีให้เด็กทั่วประเทศเรียนฟรี
เก่ง-ดี-มีความสามารถ-ขาดแคลน "ลุงชาญ ใจดี" มีทุนให้

“ลุงชาญ ใจดี” ชาญ พวงเพ็ชร์ นายกอบจ.ปทุมธานี ประกาศหนุนการศึกษาให้แก่เด็กไทยอย่างเต็มที่ มอบทุนการศึกษาให้เด็กเก่งและขาดแคลนทั่วประเทศมาเรียนฟรีที่ปทุมธานีตั้งแต่อนุบาลยันจบม.ปลาย

นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ให้สัมภาษณ์พิเศษผู้สื่อข่าวเอดดูโซน (www.eduzones.com) ในประเด็นการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนไทยว่า  หลังจากที่ได้เข้ารับตำแหน่งนายกฯอบจ.ปทุมธานีมากว่า 10 ปี ได้เน้นเรื่องการศึกษามาตลอด โดยโอนโรงเรียนประถมวัดป่างิ้ว และโรงเรียนมัธยมสามโคกมาอยู่ในการดูและของอบจ.ปทุมธานี โดยให้การสนับสนุนทุนการศึกษาทุกอย่างเรียนฟรี อุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า อาหาร การเดินทางฟรีหมด เด็กมีหน้าที่เรียนอย่างเดียว งบประมาณที่นำมาใช้ก็มาจากกระทรวงศึกษาธิการส่วนหนึ่งและจากอบจ.ปทุมธานี ทั้งนี้เพื่อหวังให้เยาวชนไทยได้มีการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสากล

“นอกจากดูแลเรื่องสวัสดิการแล้ว ในเรื่องหลักสูตรเราก็พัฒนาและส่งเสริมอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้มาตรฐาน ทั้งเรื่องการพัฒนาครู การจ้างครูต่างชาติ หลักสูตรที่ทันสมัยต่าง ๆ เรานำมาให้เด็กเรียนครบถ้วนเพื่อจะได้มีความพร้อมในการเรียนต่อชั้นสูงขึ้นไป จุดเด่นของโรงเรียนของเราคือฝึกให้เด็กมีประสบการณ์ชีวิต ไม่ใช่แค่เรียนตามตำรา หลักสูตรที่นำมาเสริมก็คือ การฝึกทักษะอาชีพ ทั้งการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอื่น ๆ ตามที่เด็กถนัดและต้องการ ตรงนี้เราพัฒนาเพื่อให้เขามีความพร้อมทุกด้าน ถึงแม้จะไม่เรียนต่อก็สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้”

นายกฯอบจ.ปทุมธานี หรือที่คนทั่วไปเรียกขานกันว่า “ลุงชาญ ใจดี” กล่าวต่อว่า โรงเรียนประถมวัดป่างิ้ว ก่อนที่อบจ.ปทุมธานีจะเข้ามาพัฒนามีนักเรียนแค่ 230 คน แต่เดี๋ยวนี้มีนักเรียนกว่า2,300 คนแล้ว ผู้ปกครองนิยมส่งลูกมาเรียนที่นี่เพราะนอกจากไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้ว หลักสูตรยังทันสมัยอีกด้วย ส่วนระดับมัธยมเมื่อก่อนก็มีเด็กแค่หลักร้อย ส่วนปัจจุบันมีกว่า3,600 คน ขณะนี้กำลังสร้างอาคารเรียนและเสริมอุปกรณ์การเรียนอย่างเต็มที่ มีรถบัสขนาดใหญ่รับส่งถึง 76 คันไม่นับรวมสองแถวและรถเล็กอื่น ๆ อีก ตั้งเป้าว่าในอีกไม่เกิน 2 ปีนี้จะมีนักเรียนมัธยมทะลุ 5,000 คนอย่างแน่นอน

ลุงชาญ ใจดี กล่าวถึงการให้ทุนการศึกษาว่า ในระดับประถม เรารับไม่จำกัดจำนวน คือถ้าเก่ง มีความสามารถพิเศษ หรือมีปัญหาขาดแคลนก็มาได้เลย เรารับทั่วประเทศ นอกเขตก็มาได้ โอนมาได้เลย มีทะเบียนบ้านกลางให้ ส่วนในระดับมัธยมเมื่อก่อนรับไม่จำกัดจำนวนเช่นกัน แต่ปัจจุบัน ยังมีปัญหาห้องเรียนไม่เพียงพอจึงต้องจำกัดจำนวนรับ ทั้งนี้ในเรื่องของหลักสูตรพิเศษ หรือสวัสดิการต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งการพาไปหาประสบการณ์ในต่างประเทศก็ฟรีหมด ส่วนกำหนดการรับสมัครก็เป็นไปตามกำหนดการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดมา ผู้ที่สนใจก็สมัครได้ตามวันเวลาในกำหนดการ

“ที่ผมเน้นนโยบายการศึกษาเพราะว่า ตัวเราเองมาจากครอบครัวที่ยากไร้ เรียนจบแค่ป.4ที่โรงเรียนวัดป่างิ้ว แม้จะเป็นคนตั้งใจเรียนแต่ว่าไม่มีโอกาส คุณพ่อก็เสียชีวิตตั้งแต่เราอายุแค่ 7 ขวบ ลูก ๆ 5 คนต้องสู้ชีวิตกันมาอย่างหนัก และอาจจะถือเป็นบุญเก่าที่เมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาก็ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องในชุมชนเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน แล้วได้รับเลือกเป็นกำนัน เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วก็ได้รับความไว้วางใจเป็นนายกฯจนถึงปัจจุบัน เมื่อมีโอกาสจึงทุ่มให้กับการศึกษาอย่างเต็มที่ งบประมาณที่ได้สนับสนุนไปเฉพาะเรื่องนี้มากกว่า 2,000ล้านบาทแล้ว และจะยังคงยืนยันว่าผมจะสนับสนุนการศึกษาเพื่อให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสที่ดีกันต่อไป” นายกฯอบจ.ปทุมธานีกล่าว
 


กฟภ.รับจบม.3เรียนช่างไฟฟ้าจบบรรจุทำงาน
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหลักสูตร 3 ปีประจำปีการศึกษา 2559

โดยผู้จบการศึกษาจะได้รับ การบรรจุเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งไปปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าแรงสูงทั่วประเทศและผู้ที่มีผลการเรียนดี 5 อันดับแรก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถซื้อระเบียบการได้ที่โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพียงแห่งเดียว
หรือจะซื้อระเบียบการและสมัครในวันรับสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศชาย เกิดระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2542 - 31 มี.ค. 2544 เท่านั้น
2. เป็นโสด มีสัญชาติไทย
3. รับผู้จบชั้น ม.3 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2558 หรือผู้จบ ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านการเรียน ร.ด. ปี 1เท่านั้น
4. ส่วนสูงไม่ต่ำ กว่า 160 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 47 กก.แต่น้ำหนักต้องไม่เกินส่วนสูง ลบด้วย 100 ตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุขกำ หนด
5. รอบอกเมื่อหายใจออกเต็มที่ ไม่น้อยกว่า 74 เซนติเมตร
6. ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้น ม.1-ม.3 ไม่ต่ำ กว่า 2.00
7. สายตาปกติ ไม่สั้น ไม่เอียง ไม่บอดสี
8. ไม่กลัวความสูง สามารถปฏิบัติงานบนที่สูงได้
9. ยินดีไปปฏิบัติงานประจำ อยู่ที่ สำ นักงานในส่วนภูมิภาค

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด
2. จบชั้น ม.3 ใช้ใบรับรองของโรงเรียนเดิม ที่มีรูปถ่ายผู้สมัคร
3. จบชั้น ม.4 ใช้ใบ ปพ.1 (ม.3) และสำ เนาบัตรนักศึกษาวิชาทหาร
4. สำเนาทะเบียนบ้าน สำ เนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร
5. รูปถ่ายที่อัดภาพครั้งเดียวกันขนาด 1 นิ้ว จำ นวน 4 รูปหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา
6. ค่าคู่มือและใบสมัคร 150 บาท ค่าสมัคร 200 บาท 

สถานที่ติดต่อ
สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ตรงข้ามเรือนจำ พิเศษกรุงเทพมหานคร (เรือนจำ กลางคลองเปรม) เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์
0-2590-5592, 0-2590-5594, 0-2590-5596,0-2590-5598, 0-2590-5599
รถประจำทางที่ผ่านสาย 24, 63, 69, 104, 112, 114, 134, 191, ปอ.134, ปอ.522

กำหนดการรับสมัคร
• ขายใบสมัคร
ระหว่างวันที่ 24 ก.พ.–22 มี.ค. 2559 (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์)
• รับสมัคร
วันที่ 16-22 มี.ค. 2559 (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์)

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.pea.co.th
 

830ทุนกลุ่มเซ็นทรัลเรียนปริญญาตรี
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วประเทศต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 500 ทุน และสาขาวิศวกรรมการบำรุงรักษา 30 ทุน พร้อมขยายความร่วมมือในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) กว่า300 ทุนเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาในความร่วมมือฯสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขโครงการฯ

โครงการทุนการศึกษาเต็มจำนวนตลอดหลักสูตร
   
โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)

ทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาการตลาดจำนวนทุนการศึกษาเต็มจ านวน 300 ทุน (18,000 บาท/ปีการศึกษา)ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี รูปแบบการเรียน เรียนหลักสูตรออนไลน์ฝึกงานจริงในสถานประกอบการ 6 วัน/สัปดาห์ (สอบสัมภาษณ์กับทางบริษัทฯเพียงอย่างเดียว)
ปิดรับสมัครวันที่ 31 มีนาคม 2559

โครงการ Young Professional Retailer (YPR)
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จำนวนทุนการศึกษา500 ทุน (12,000-18,000 บาท/ภาคการศึกษา) ระยะเวลาในการศึกษา 3-4 ปี รูปแบบการเรียนเรียนในห้องเรียน 2-4 วัน/สัปดาห์ ฝึกงานจริงในสถานประกอบการ 2-4 วัน/สัปดาห์*หลังสำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิปริญญาตรีจากสถาบันที่เข้าร่วมโครงการฯ
รอบแรกสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559

โครงการ Maintenance Engineering (ME)
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมการบำรุงรักษา จำนวนทุนการศึกษา30 ทุน (18,000 บาท/ภาคการศึกษา) ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี รูปแบบการเรียน เรียนในห้องเรียน 2-4 วัน/สัปดาห์ ฝึกงานจริงในสถานประกอบการ 2-4 วัน/สัปดาห์*หลังสำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิปริญญาตรีจากสถาบันที่เข้าร่วมโครงการฯ *วันเรียนและวันฝึกงานจะไม่ตรงกันและจำนวนวันขึ้นอยู่กับชั้นปีที่ศึกษารอบถัดไปสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559

ช่องทางการสมัครสมัครโดยตรงกับบริษัทฯสมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1jbB 
Facebook fanpage : ทุนทวิภาคีเซ็นทรัล
ส่งผ่าน E-mail : Cgdve@central.co.th
- Fax : 02-101-8153
- ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงศูนย์บริการการศึกษา(สมัครรับทุนเรียนฟรี)ศูนย์บริการการศึกษาบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ ากัดเลขที่ 306 อาคารเซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์ ชั้น 2ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ
ข้อมูล/ภาพ- ทุนทวิภาคีเซ็นทรัล
 

วิทยุการบินให้ทุนเรียนป.ตรี-โทที่สหรัฐ-แคนาดา
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด (บวท.) รับสมัครคัดเลือก บุคคลภายนอก จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เพื่อรับทุนการศึกษาของบริษัทฯ ระดับปริญญา ตรี - โท ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา ประจําปี 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.aerothai.co.th/thai/anou_file/14540524169448.pdf

ใบสมัครสอบสัมภาษณ์เพือรับทุน
http://www.aerothai.co.th/thai/anou_file/14540524350351.pdf

ข้อมูล/ภาพจาก http://www.aerothai.co.th/
รัฐบาลไต้หวันให้ทุนเรียนภาษาจีน
ทุนกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สำหรับเรียนภาษาจีน ประจำปี 2016 Huayu Enrichment Scholarship (HES) 

เปิดรับสมัคร 25 มกราคม ถึง 5 เมษายน 2016 

รายละเอียดทุน 
http://www.taiwanembassy.org/TH/ct.asp… 

แบบฟอร์มการสมัคร 
http://www.taiwanembassy.org/TH/ct.asp…

Huayu Enrichment Scholarship(HES) For Thailand Students
                    
I. Purpose
To encourage international students and individuals to undertake Huayu (Mandarin language) study in Taiwan, the Ministry of Education of the Republic of China (Taiwan) established the “Ministry of Education Huayu Enrichment Scholarship” program in 2005. While providing study opportunities for Huayu language and Taiwan’s culture at university- or college-affiliated Mandarin language centers, this program also aims to:
a. contribute to a better command of the Huayu, and hence a greater understanding and appreciation of Taiwanese culture.
b. promote friendship between Taiwan and countries around the world;
c. explore opportunities to increase exchange with international education institutions.
 
II. Amount of Scholarship 
The monthly stipend is NT$25,000 (approximately US$740). Recipients are responsible for their own expenses.  Five scholarships (total 60 months)for Thailand students have been allocated for 2016.
 
III. Duration of Award
1. Duration: Two months of summer studying in June, July and August, 2016; three, six, nine or twelve months from September 1, 2016 through August 31, 2017.
2. Award periods:
 1) The yearly award period is from June 1, 2016 through August 31,2017. If recipients fail to undertake their study in Taiwan during this period, their award status will be cancelled and cannot be extended for another year.
2) Recipients should be matriculated for the study term/quarter at the individual Mandarin training center as specified in the award.
3) If recipients begin their study after the intended study term/quarter has started, their award period will become effective from the month they matriculate at their individual Mandarin language centers in Taiwan.
4) A recipient’s award period will end when his/her specified award period has finished. However, the award will terminate as soon as a recipient drops out, expelled from a language training center, or if his/her scholarship is revoked, whichever comes first.
ที่มาและอ่านต่อที่ http://www.taiwanembassy.org/TH/ct.asp?xItem=685956&ctNode=12479&mp=232

 

ม.เนชั่นแจกทุนเรียนปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเนชั่น มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาตรีหลายประเภท

1. ส่งเสริมอัตลักษณ์ด้านภาษาอังกฤษ (100% ตลอดหลักสูตร) 
   จำนวน 3 ทุน 
คุณสมบัติ
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า
- เป็นผู้มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และผ่านการสอบคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยเนชั่น ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย
- กำหนดรับสมัคร วันนี้ – 30 มกราคม 2559 
- สอบคัดเลือก วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก วันที่ 3 มีนาคม 2559

2. ทุนเรียนดี
คุณสมบัติ
2.1 ทุนเรียนดี 100%
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (CGPA)* 3.50 – 4.00 
เงื่อนไข นักศึกษาผู้ได้รับทุนต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (CGPA) ไม่น้อยกว่า 3.50 ทุกภาคการศึกษา
2.2 ทุนเรียนดี 50%
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (CGPA)* 3.25 – 3.49 
เงื่อนไข นักศึกษาผู้ได้รับทุนต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (CGPA) ไม่น้อยกว่า 3.25 ทุกภาคการศึกษา
2.3 ทุนเรียนดี 20%
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (CGPA)* 3.00 – 3.24 
เงื่อนไข นักศึกษาผู้ได้รับทุนต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (CGPA) ไม่น้อยกว่า 3.00 ทุกภาคการศึกษา
3. ทุนเด็กดีมีที่เรียน (20% ตลอดหลักสูตร)
คุณสมบัติ
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า
- เป็นบุคคลที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือสังคม
- เป็นบุคคลที่ทำกิจกรรมสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน
- มีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน
4. ทุนความสามารถพิเศษ (50% ตลอดหลักสูตร) จำนวน 10 ทุน
คุณสมบัติ
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า 
- เป็นผู้มีความสามารถทางด้านดนตรี, ด้านศิลปะ, ด้านวัฒนธรรม, ด้านกีฬา ด้านการพูด และด้านอื่นๆ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการพิจารณา
- ผู้ขอรับทุนจะต้องสมัครผ่านจดหมายขอรับทุนจากทางโรงเรียนเท่านั้น และต้องผ่านการคัดเลือกตามกระบวนการที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดพร้อมส่งแฟ้มสะสมผลงาน 
- สมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 มีนาคม 2559
- สอบสัมภาษณ์ 29 เมษายน 2559 
- ประกาศผล 11 พฤษภาคม 2559
หมายเหตุ:
*เกรดเฉลี่ยสะสม (CGPA) คิด 5 เทอม ตั้งแต่ ม.4 เทอม1 – ม.6 เทอม 1
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: 02-338 3777

ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่่: http://www.nation.ac.th/bachelor-bangkok3.php#sthash.8qyLdtif.dpuf

 

กว่า200ทุนม.ธุรกิจบัณฑิตย์ให้นศ.ใหม่

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา2559 ได้แก่

ทุนสำหรับนักศึกษาใหม่

 • ผู้ที่เคยกู้ กยศ. มาแล้ว ไม่ต้อง ชำระค่าเล่าเรียนก่อน
  ผู้ที่ประสงค์จะขอกู้รายใหม่ กยศ. หรือ กรอ. ชำระเพียงค่ายืนยันสิทธิ์ 3,600 บาท (มหาวิทยาลัยจะคืนให้เมื่อ กยศ. หรือ กรอ. โอนเงิน)
  ผู้ที่ไม่กู้ สามารถแบ่งจ่ายเป็นรายงวดได้ โดยชำระงวดแรกเพียง 10,000 บาท

รายละเอียดทุนการศึกษาทั้งหมด

ทุนคุรุทายาทปี 59 กว่า 7 พันคน 
“สรนิต” เผยส่งรายละเอียดโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ให้ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณาแล้ว ปีแรกประเดิมรับ 7,000 คน ขณะที่ กทม.ขอแจมใช้ผลผลิตโครงการด้วย 60 คน

วันนี้ (12 ม.ค.)  รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.)เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หรือ โครงการคุรุทายาท ว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ส่งรายละเอียดโครงการและหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณา เพื่อเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)แล้ว โดยเป็นโครงการระยะ 10 ปี เริ่มปีการศึกษา 2559 เป็นปีแรก ซึ่งจะเปิดรับนักเรียนระดับชั้น ม.6 และ นักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป โดยทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการประกันการมีงานทำ ส่วนสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จะพิจารณาจากอัตราเกษียณอายุราชการครูในแต่ละพื้นที่เป็นหลัก ซึ่งขณะนี้ได้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)กำลังสำรวจตัวเลขอัตราเกษียณฯอยู่

“ปีการศึกษา 2559 จะรับนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการประมาณ 7,000 คน เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้บรรจุเป็นครูในโรงเรียนสังกัด สพฐ. และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในภูมิลำเนาของตนเอง นอกจากนี้ในปีนี้ทางสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร(กทม.) ได้ขอเข้าร่วมโครงการด้วย โดยจะคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ประมาณ 60 คน เพื่อบรรจุเป็นครูในโรงเรียนสังกัด กทม. อย่างไรก็ตามเด็กทุกคนเมื่อเรียนจบแล้วและไปปฏิบัติการสอนได้ประมาณ 2-3 ปี หากต้องการเรียนต่อระดับปริญญาโท ทางโครงการก็จะมีทุนการศึกษาให้เรียนต่อทั้งในและต่างประเทศ แต่ต้องกลับมาใช้ทุนสอนในโรงเรียนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด”รองเลขาธิการ กกอ.กล่าว.
..........................................

 

8 โครงการทุนม.พายัพ ปีการศึกษา 2559 
ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2559 

สำหรับระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย)  แบ่งตามประเภทของทุน ดังต่อไปนี้.- 

           1. ทุนผู้มีศักยภาพสูง      คลิกดูรายละเอียดที่นี่... 
           
           2. ทุนบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ                    คลิกดูรายละเอียดที่นี่... 

           3. ทุนการศึกษานักศึกษาความสามารถพิเศษ             คลิกดูรายละเอียดที่นี่... 

           4. ทุนโรงเรียนในเครือสภาคริสตจักรในประเทศไทย       คลิกดูรายละเอียดที่นี่... 

           5. ทุนการศึกษาแก่อนุชน สังกัดคริสตจักรภาคที่ 1 - 19    คลิกดูรายละเอียดที่นี่... 

           6. ทุนส่งเสริมการศึกษา           คลิกดูรายละเอียดที่นี่... 

           7. ทุนพี่น้องบุนนาค                คลิกดูรายละเอียดที่นี่... 

            8. ทุนนักกีฬา                       คลิกดูรายละเอียดที่นี่...

หมายเหตุ

  • -นักศึกษาต้องรายงานตัว และชำระเงินทั้งจำนวน เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ขอรับทุนข้างต้น 
   (สมัครและรายงานตัว ภายในเวลาที่กำหนด)
   -นักศึกษาที่กู้ กยศ.ต่อเนื่องจากสถาบันเดิม ให้ติดต่อที่...สำนักทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ก่อนรับทุนข้างต้น
   -นักศึกษาที่ได้รับทุนประเภทใดประเภทหนึ่งแล้ว จะไม่สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์นี้อีก
   -ทุนการศึกษาทุกประเภท ไม่นับรวมภาคเรียนฤดูร้อน
   -ทุนการศึกษาทุกประเภท ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยพายัพกำหนด
   -ทุนการศึกษาทุกประเภท สิ้นสุดที่ดุลยพินิจของทางมหาวิทยาลัยพายัพเป็นผู้พิจารณา 

   ที่มาและการติดต่อ
    

โครงการทุนการศึกษาเอแบค
ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือเอแบค ที่กำลังเปิดมอบให้นักเรียนที่สนใจ สมัครเข้ารับโอกาสดี ๆ ในขณะนี้

1. ทุนศิษย์เก่า (เรียนคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ กลุ่มพาณิชยศาสตร์ วิทยาเขตสาทร) หมดเขต 31 มกราคม 2559
เงื่อนไข เกรดเฉลี่ย 3.00+
รายละเอียดเพิ่มเติม inbox to fb ACC School of Commerce

2. ทุนสุวรรณสมโภช 50 ปี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ หมดเขตรับสมัคร 31 มกราคม 2559 
เงื่อนไข เกรดเฉลี่ย 3.5+ (ทุกคณะยกเว้นพยาบาลและวิศวะการบิน)
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.scholarship.au.edu

ขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษา

1. ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลการสมัครขอรับทุนการศึกษา ผ่านทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย ที่ www.scholarship.au.edu ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง 31 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาทุนการศึกษาให้แก่ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาที่มิได้สมัครขอรับทุนการศึกษา ผ่านทางเว็ปไซต์ดังกล่าว และ/หรือไม่มีรหัสนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญปรากฏในการสมัครขอรับทุนการศึกษา

2. ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา จะต้องส่งไฟล์ประวัติและผลงาน (Portfolio) ของตนเป็นภาษาอังกฤษ ในรูปแบบของไฟล์ Adobe Acrobat Reader Portable Document Format (.PDF) ขนาดไม่เกิน 20 MBทาง E-mail: dechavrp@au.edu ภายในวันที่ 31 มกราคม 2559

3. มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาผ่านทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย ที่www.scholarship.au.edu

4. ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา ที่ได้รับการประกาศชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา จะต้องเข้าร่วมการประชุม "ทุนสุวรรณสมโภช 50 ปี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ" ซึ่งจะจัด ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยจะแจ้งเวลาการประชุมมาในภายหลัง (แจ้งในการประกาศผลผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา) ผ่านทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย ที่ www.scholarship.au.edu มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้ทุนการศึกษาให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาที่มิได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ที่มา - 

ACC School of Commerce

 

Tokyo International University มอบทุน
เรียนต่อประเทศญี่ปุ่น ลดค่าใช้จ่ายสูงสุด 100%
Tokyo International University (TIU) ก่อตั้งขึ้นในปี 1965 เป็นมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นได้รับการรับรองจากหลายองค์กร ซึ่งมีนักศึกษากว่า 6,000 คน และกว่า 700 คนเป็นนักเรียนต่างชาติจากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก
 
TIU ยินดีมอบทุนการศึกษาในหลักสูตร English Track Program (E-Track) ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ  
 
โดยมูลค่าทุนการศึกษา จะมอบเป็นส่วนลดค่าเล่าเรียนตั้งแต่ 30- 100% โดย E-Track เป็นหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน โดยอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ อีกทั้งนักศึกษายังจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นโดยตรง
 
 สาขาที่เปิดสอน 
1.Business Economics  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
2.International Relations ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ในกรณียังไม่จบ ให้ใช้ใบคาดว่าจะจบจากโรงเรียนแทน)
2. ผู้สมัครต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี
3. มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC 700 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL iBT 61 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS 5.5 คะแนนขึ้นไป

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 1. -ใบสมัครที่กรอกครบถ้วน https://tiu.applyjapan.com/ หรือสามารถอีเมล์ไปขอใบสมัครได้ที่ contact@thebest-edu.comจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
  -เรียงความ 500 คำโดยในเนื้อหาให้อ้างอิงถึง
 • -Your cultural and educational background
  -Why you chose TIU
  -How the study at TIU might contribute to your future career goal?
 1. -ใบแสดงผลการศึกษา
  -ใบสำเร็จการศึกษา หรือใบคาดว่าจะจบ
  -ใบแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน
 1. -จดหมายแนะนำ (Letter of Recommendation)
  -สำเนาหนังสือเดินทาง
  -รูปถ่าย 2 ใบขนาด 4×3 CM
  -ค่าสมัคร 5,450 เยน
  -ใบแสดงรายการเอกสารที่ใช้สมัคร อีเมล์ไปขอได้ที่ contact@thebest-edu.com
ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร
 
April 2016 enrollment:
✯ January 15 – January 29, 2016 (สำหรับผู้อาศัยในประเทศญี่ปุ่น เท่านั้น)
 
September 2016 enrollment: 
✯ January 15 – January 29, 2016
✯ February 19 – March 4, 2016
✯ April 8 – April 22, 2016
 
สมัครแล้ว โปรดส่งข้อมูลการสมัครให้ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ เพื่อให้ทางศูนย์ทำการติดตามผลการสมัครของท่าน

ที่มาข้อมูล/ภาพ - http://thebest-edu.com/

สานฝันการศึกษาเด็กเซราะกราว
ไม่เน้นแค่บอล!บุรีรัมย์แจกทุนเรียนต่อ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาตามโครงการสานฝันการศึกษาเด็กเซราะกราว ปี 2559 ดังนี้

ข้อ ๑ คุณสมบัติของผู้รับทุน หรือ หลักเกณฑ์ในการขอรับทุน
๑.๑ เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
๑.๒ เป็นเด็กผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส โดยผ่านความเห็นชอบของประชาคมของท้องถิ่น
๑.๓ เป็นผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ของรัฐ และกำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรีทุกสาขาเท่านั้น ซึ่งต้องผ่านการรับรองจากสถานศึกษา (ผู้ที่เรียนภาค กศ.บป. หรือ ภาคสมทบ หรือภาคพิเศษ หรือสถาบันการศึกษาของเอกชน ไม่พิจารณาให้ทุนการศึกษา)
๑.๔ มีความประพฤติดี ซึ่งต้องผ่านการรับรองจากสถาบันศึกษาของรัฐ
๑.๕ ค่าใช้จ่ายสำหรับทุนการศึกษา ให้เบิกจ่ายเฉพาะค่าเล่าเรียนหรือค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือค่าบำรุง หรือค่าหน่วยกิต ตามอัตราที่สถาบันการศึกษากำหนด
ข้อ ๒ การรับสมัคร/การยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ต้องแต่งกายชุดนักศึกษา พร้อมสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (เขากระโดง) ถนนสุรินทร์ – นครราชสีมาตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เว้นวันหยุดราชการ ในกรณีของนักศึกษาที่สถานศึกษาอยู่ต่างจังหวัด สามารถสมัครด้วยตนเองหรือสมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งหลักฐานพร้อมรับรองความถูกต้องของเอกสาร ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้น หากระบุรายละเอียดไม่ถูกต้อง จะถือว่าสละสิทธิ์
๒.๑ ระยะเวลารับสมัคร – สถานที่
 รับสมัครระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
เว้นวันหยุดราชการ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (เขากระโดง) ถนนสุรินทร์ – นครราชสีมา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐
๒.๒ หลักฐานการรับสมัครด้วยตนเอง
๒.๒.1 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ
 ๒.๒.2 ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ
๒.๒.3 รูปถ่ายนักศึกษาหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
๒.๒.4 หลักฐานอื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมสำเนาจำนวน ๑ ฉบับ
๒.๒.5 หนังสือรับรองความประพฤติจากสถานศึกษาของรัฐ พร้อมประทับตราชื่อสถาบันการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
 ๒.3 หลักฐานการรับสมัครทางไปรษณีย์
สำหรับการรับสมัครทางไปรษณีย์ ให้ส่งใบสมัครและสำเนาเอกสารตามข้อ ๒.๒ ให้ส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ตามสถานที่และระยะเวลาการรับสมัครข้างต้น
ข้อ ๓ วิธีการคัดเลือกผู้รับทุน คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประชาคมท้องถิ่นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์แต่งตั้ง และเสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาตามจำนวนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์กำหนด และแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกนำหลักฐานมายื่นขอรับทุนตามหลักเกณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์กำหนด
ข้อ ๔ เงื่อนไขการรับทุน
๔.๑ เมื่อประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาแล้ว ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะต้องนำใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน หรือค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าบำรุง หรือค่าหน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา2558 ที่ออกโดยสถานศึกษามอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์และเพื่อเป็นหลักฐานการเบิกจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์จะไม่คืนใบเสร็จรับเงิน และเอกสารหลักฐานประกอบการรับทุนการศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินต่อไป
๔.๒ หากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาแล้ว ผู้ได้รับทุนการศึกษาไม่ได้มารับทุนการศึกษาภายในวัน เวลา ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ ๕ การเพิกถอนทุน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์จะเพิกถอนทุนการศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๕.๑ ตาย
๕.๒ พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษานั้น
๕.๓ ขาดคุณสมบัติหรือข้อใดข้อหนึ่งตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๑
ข้อ ๖ การประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประกาศรายชื่อ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (เขากระโดง) ถนนสุรินทร์ – นครราชสีมา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ www.bpao.go.th ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว

ที่มา- http://www.bpao.go.th/bpaoweb/pdf59/sourground59/comment.pdf

 

 สายการบินไทยแอร์เอเชียX จัดให้
ทุนเรียนสถาบันการบินพลเรือน

ทุนการศึกษาสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย X สำหรับนักศึกษาใหม่ ที่สอบเข้าสถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2559 ในหลักสูตร นายช่างบำรุงอากาศยาน (Aircraft Mantennance Engineering Lincense : AMEL) 

ฝ่ายวิศวกรรม บริษัทไทยแอร์เอเชีย X มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในระดับชั้นการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อที่สถาบันการบินพลเรือน ในหลักสูตร นายช่างบำรุงอากาศยาน (Aircraft Mantennance Engineering Lincense : AMEL) ประจำปีการศึกษา 2559 

เมื่อจบการศึกษาจะได้บรรจุเข้าเป็นพนักงาน ของสายการบินแอร์เอเชียX สังกัดฝ่ายวิศวกรรม ช่างอากาศยาน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับทุนการศึกษา
1.กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนกวิทย์-คณิต (ชาย-หญิง)
2.มีผลการเรียนดี โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ
3.มีความประพฤติดี มีความกตัญญูต่อบุพพการี ฐานะทางบ้านยากจน
4.ผู้สมัครต้องสอบผ่านการคัดเลือกของสถาบันการบินพลเรือนด้วยตนเอง โดยทางฝ่ายวิศวกรรม บริษัทไทยแอร์เอเชีย X จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการสอบให้
5.ภายหลังจากจบการศึกษา จะได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงาน สังกัดฝ่ายวิศวกรรม บริษัทไทยแอร์เอเชีย X 

ติดต่อแจ้งข้อมูลได้ที่ chaturongi@airasia.com
ที่มา-สถาบันการบินพลเรือน-Civil Aviation Training Center,Thailand
ขอขอบคุณข่าวจากFB CR: Beammer Tony
 

นิเทศศาสตร์ ม.รังสิต มอบ10 ทุน ความสามารถด้านนิเทศศาสตร์ 
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มอบทุนความสามารถด้านนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559 ให้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจ โดยมีคุณสมบัติและรายละเอียดการสมัคร ดังนี้
 
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการสอบหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ  จากสถาบันการศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือตามระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยรังสิต 
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญ และสายอาชีพตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
3. มีแฟ้มสะสมผลงาม (Portfolio) ที่แสดงถึงความสามารถโดดเด่นทางด้านนิเทศศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการทุนการศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์
4. ต้องเคยได้รับรางวัลด้านนิเทศศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชนในระดับภูมิภาค หรือระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ หรือเป็นผู้ที่มีผลงานทางด้านนิเทศศาสตร์มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ โดยทั่วไป
 
เงื่อนไขการรับทุน 
1. การให้ทุนนี้จะพิจารณาทุนลักษณะปีต่อปีการศึกษา
2. ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา หรืออาจได้รับการสนับสนุนอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และมีคุณสมบัติครบตามหลักสูตรที่ผู้สมัครขอรับทุนจะเข้าศึกษา
4. ผู้สมัครรับทุนนี้เมื่อได้รับทุนแล้วจะต้องมีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง สร้างสรรค์ผลงานเพื่อส่งประกวดอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา
5. ผู้สมัครรับทุนนี้จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
6. ผู้สมัครรับทุนนี้ต้องเข้าเป็นสมาชิกศูนย์นักศึกษาทุนแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ทุกคน 
7. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาเมื่อเข้าศึกษาแล้วจะต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 จึงจะมีสิทธิ์พิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาในปีต่อไป
 
สาเหตุการหมดสิทธิ์รับทุน 
1. ไม่เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
2. ไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3. สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
4. กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกลงโทษให้ภาคทัณฑ์
5. ถูกคณะกรรมการพิจารณาให้หมดสภาพการเป็นนักศึกษาทุนการศึกษา
6. พ้นสภาพนักศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานมหาวิทยาลัย
7. มีความสามารถต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
8. ฝ่าฝืนข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งใด ของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับทุนการศึกษา
9. กระทำผิดกฎ ระเบียบ วินัยนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 
เอกสารประกอบการสมัคร
    1.สำเนาระเบียบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1)
    2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีความโดดเด่นทางด้านความคิดสร้างสรรค์
    3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
    4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/สกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)
    6. สำเนาทะเบียนบ้าน
 
 กำหนดการรับสมัคร 
1. รับสมัครตั้งแต่วันที่  4  มกราคม  - 19  กุมภาพันธ์  2559  ที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา  
ตึก 1 ห้อง 103  อาคารอาทิตย์  อุไรรัตน์ 
2. สอบสัมภาษณ์ในวันที่  26  กุมภาพันธ์  2559  สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
3. ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา  ตึก 1 ชั้น 1  ห้อง 103  อาคารอาทิตย์  อุไรรัตน์  
โทร 02-791-5514 - 5516
 

จบม.ปลายมีความรู้ภาษาจีนระดับดีมาก
รับทุนเรียนฟรีที่  
Peking University
Peking University สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2559 ผ่านสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โดยทุนการศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1) ทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน ซึ่งจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัย เป็นเวลา 4 ปี และค่าใช้จ่ายรายเดือน 2,000 หยวนต่อเดือน รวมทั้งมีประกันสุขภาพให้ และ

2) ทุนการศึกษาแบบไม่เต็มจำนวน จะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาการ ศึกษาในมหาวิทยาลัย เป็นเวลา 4 ปี

ทั้งนี้ ผู้ได้รับทุนการศึกษาทุกคนจะต้องได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาในทุกปี หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ผู้ได้รับทุนจะสามารถรับทุนการศึกษาต่อได้ในปีถัดไป รายละเอียดข้อมูลทุนการศึกษา ป.ตรี ณ Peking University 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน 
1. มีอายุระหว่าง 18-25 ปี
2. มีสัญชาติไทย 
3. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
4. มีความรู้ภาษาจีนระดับดีมาก ผ่าน HSK ระดับ 5 (แบบใหม่) และ HSKK ระดับกลาง

สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ "ประกาศและเวียนแจ้ง"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หมายเลขโทรศัพท์ 0 2218 4919

ที่มา-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา http://inter.mua.go.th/

ให้เด็กม.6 ขาดทุนทรัพย์ทางการศึกษา
 ทุน UTCC GOLD เรียนต่อคณะนิเทศ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย UTCC GOLD โดยมอบเป็นทุนการศึกษาครึ่งหนึ่ง ในการเข้าศึกษาต่อคณะนิเทศศาสตร์บัณฑิต

คุณสมบัติผู้รับทุนครึ่งหนึ่ง
นักเรียนม.6 หรือเทียบเท่า
ขาดทุนทรัพย์ทางการศึกษา

วิธีการคัดเลือก
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

การรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 8 เมษายน 2559

มอบให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น
10 ทุนเรียนฟรีนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
ในปีการศึกษา 2559 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีทุนการศึกษา (ทุนรัตนมงคล) ให้นักศึกษาเรียนฟรี จำนวน 10 ทุน

ทุนการศึกษานี้มอบให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น

โดยมอบค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนตลอดหลักสูตร

ประกอบด้วย ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าปฏิบัติการ พร้อม ipad 

คุณสมบัติผู้รับทุน

-โควตาเรียนดี กิจกรรมเด่น
-นักเรียนม.6 เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
-มีความสามารถพิเศษ เช่น การเขียน การพูด การแสดง ศิลปะ โปรแกรมคอมพิวเตอร์

วิธีการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์ และนำเสนอผลงาน

การรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559

ที่มาและข้อมูลเพิ่มเติม
http://commarts.utcc.ac.th/index.php

15ทุนGeorgia Collegeระดับป.ตรี
Georgia College มอบทุนปริญญาตรี มูลค่าประมาณ $18,000 สำหรับนักศึกษาาต่างชาติ 15 คนที่มีผลการเรียนดี และ มีส่วนรวมในกิจกรรมสาธารณะ 

หมดเขตวันที่ 1 เม.ย. ปีหน้า สนใจรีบเข้าสมัครกันเลย

The International Education Center at Georgia College will be awarding approximately 15 International Student Scholarships to students who show excellent academic performance and considerable civic engagement. The scholarship amount is approximately $18,800. Don’t delay; find out how you can apply now! The deadline is April 1st, 2016. 

https://goo.gl/crcAqE
ที่มา.......EducationUSA Thailand

 

ทุนเรียนพยาบาลโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์-บำรุงราษฏร์
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559  ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาจิตวิทยา)

พร้อมมีทุนการศึกษามอบให้ 2 โครงการ 

สำหรับน้อง ๆ ที่มีผลการเรียนดี (GPA 3.00 ขึ้นไปและ วิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00)

1.ทุนการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

2.ทุนการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์อินเตอร์เนชั่นแนล

การสมัครศึกษาต่อ-ขอทุนการศึกษา

ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนต่อ พร้อมขอทุนการศึกษาในโครงการใดโครงการหนึ่งด้วยตนเอง หรือสมัครทางออนไลน์
 
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2559

ติดต่อสอบถามที่ โทรศัพท์ 0 2675 5304-12

เว็บไซต์ http://newslc.slc.ac.th/home/

ข้อมูลทุนการศึกษา

ที่มา-http://newslc.slc.ac.th/home/
 

 
เปิดให้ทุนบุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการ
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครบุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 2 บัตรชั้นที่ 3 และบัตรชั้นที่ 4 เพื่อสอบชิงทุนการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2559

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้น 2-3 และ4  สอบชิงทุนการศึกษาขององค์การฯ ประจำปี 2559 เงินทุนละ 10,000 บาท ต่อปีการศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจนจบปริญญาตรีในประเทศ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของทหารผ่านศึกนอกประจำการ
๒. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2558
๓. มีอายุไม่เกิน 20 ปี บริบูรณ์ ในขณะยื่นคำร้องขอรับทุน
๔. มีความประพฤติดี
๕. มีฐานะยากจน
๖. มีสุขภาพดี สามารถศึกษาต่อไปจนสำเร็จ
๗. ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนจากที่อื่นอยู่แล้ว

ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบชิงทุนการศึกษา ให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกสงเคราะห์การศึกษา กองสวัสดิการ ฝ่ายสวัสดิการการสงเคราะห์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

หรือที่สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตในภูมิลำเนา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง 20 มกราคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

กำหนดสอบวันที่ 5 มีนาคม 2559  และประกาศผลสอบวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
ที่มา-http://www.thaiveterans.mod.go.th/
ภาพจาก-www.esansocial.com

 

สำหรับนักเรียนไทยไปเรียนป.ตรี-ป.โทโดยเฉพาะ
ทุนการศึกษา Orange Tulip Scholarship Thailand 

ความคืบหน้าล่าสุดของรัฐบาลประเทศเนเธอร์แลนด์ หรือ "ฮอลแลนด์" ที่คนไทยเราต่างรู้จักกันดี ประกาศข่าวดีมาถึงนักเรียนไทยที่กำลังเตรียมตัวและตัดสินใจจะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทหรือ  MBA ที่ฮอลแลนด์ 

โครงการทุนการศึกษา Orange Tulip จะช่วยน้อง ๆ ตามความฝันนี้ให้สำเร็จได้มากยิ่งขึ้น

โดยทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ Orange Tulip Scholarship นี้เปิดมอบสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถของไทยที่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อในประเทศเนเธอร์แลนด์โดยเฉพาะ  และปีนี้เป็นปีที่ 16 ที่มหาวิทยาลัยในเนเธอร์แลนด์จะมอบทุนการศึกษาให้มากขึ้นถึง  40 ทุนแก่นักเรียนไทยที่มีคะแนนดีเยี่ยม

โครงการนี้จะมีทุนการศึกษาสำหรับด้านต่าง ๆ เช่น ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, MBA ,แพทย์ประสาท,วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี, การท่องเที่ยว, ศิลปะ, การออกแบบและการศึกษาดนตรี

วันปิดรับสมัคร 1 มีนาคม 2016 หรือ 1 เมษายน 2016 (ขึ้นอยู่กับแต่ละทุนการศึกษา)  

ส่งอีเมลที่ :  (ตรวจสอบเอกสารให้ครบก่อนที่จะส่งไป)

Download  OTS Thailand  OTS applicationform  2016(44.8 KB)  

ขั้นตอนการสมัคร

โดยทั่วไปนักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์พื้นฐานต่อไปนี้จะนำไปใช้สำหรับโปรแกรม Orange Tulip:

 • -สัญชาติไทย
  -สมัครและได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยดัตช์ (ตามเกณฑ์) ที่เข้าร่วมมหาวิทยาลัยดัตช์
  -กรอกและส่งแบบฟอร์มที่สมบูรณ์ของ Orange Tulip ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2016 หรือ 1 เมษายน 2016
  -ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรมัธยมปลายหรือปริญญาจากมหาวิทยาลัย
  -ผู้สมัครจะต้องมีความชำนาญในภาษาอังกฤษฟังพูดอ่านเขียน (ระดับปริญญาตรีหลักสูตร: จำนวนขั้นต่ำคือ 6.0  ในการสอบ IELTS,  80 สำหรับ TOEFL-iBT;  ---ปริญญาโทหลักสูตร: จำนวนขั้นต่ำในการสอบ IELTS 6.5  92 ในการสอบ TOEFL iBT-)
  -ผู้สมัครควรมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า GPA 3.0

มหาวิทยาลัยเข้าร่วม Orange Tulip Scholarship
Amsterdam Business School
Amsterdam University of Arts
Rotterdam School of Management - Erasmus University  
Hanze University of Applied Sciences
Insititute of Social Sciences
Maastricht University
Maastricht School of Management 
Nyenrode University

Radboud University
Rotterdam Business School

Saxion University of Applied Sciences
The Hague University of Applied Sciences
Tilburg University
University of Groningen
Wittenborg University of Applied Sciences
Zuyd University of Applied Sciences
............................................
ที่มาและสามารถดูข้อมูลการศึกษาอื่น ๆ ได้ที่ 
https://www.nesothailand.org/

 

โอกาสเด็กไทยที่ไปเรียนในสหราชอาณาจักร
ทุนการศึกษา Thai-UK Education 

ทุน Thai-UK Education เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนไทยที่ไปศึกษาในสหราชอาณาจักร ซึ่งประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาในสหราชอาณาจักรจะเป็นประโยชน์กลับคืนสู่ประเทศไทย 

ทั้งนี้ นักเรียนต่างชาติส่วนใหญ่จะออกค่าศึกษาเล่าเรียนด้วยตนเอง ซึ่งบางครั้งอาจเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง แต่ในปัจจุบันมีทุนการศึกษาจำนวนมากมายสำหรับนักเรียนต่างชาติรวมถึงนักเรียนไทย

เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนได้มีประสบการณ์ที่ดีต่อการศึกษาในสหราชอาณาจักร บริติช เคานซิล จึงรวบรวมข้อมูลทุน พร้อมด้วยใบสมัครไว้ที่นี่...

วิธีการสมัครขอรับทุนการศึกษา

ในการพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอทุนการศึกษา คุณอาจต้องสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยก่อน

บริติช เคานซิล...ได้เตรียม เอกสารข้อมูลทุนการศึกษาและแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรับทุนสำหรับนักเรียนที่สนใจสมัครขอทุนการศึกษา นักเรียนสามารถให้ข้อมูลในการติดต่อไว้ ซึ่งข้อมูลการติดต่อกลับจะถูกส่งต่อไปยังสถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักร

สถาบันการศึกษาเหล่านั้นอาจติดต่อนักเรียนโดยตรงเพื่อให้ส่งใบสมัครและแจ้งให้ทราบถึงจำนวนทุน

ข้อมูลอื่น ๆ ที่ควรรู้

- ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเงินของคุณที่มีนั้นครอบคลุมไม่เพี่ยงเฉพาะค่าเล่าเรียน แต่รวมถึงค่าครองชีพด้วย

- การจัดการเรื่องเงินเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่คุณควรดำเนินการก่อนเดินทางมายังสหราชอาณาจักร เนื่องจากการหาแหล่งเงินสนับสนุนหลักจากที่คุณมาถึงอาจเป็นเรื่องที่ยากมาก นอกจากนี้ หากคุณจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเดินทางมายังสหราชอาณาจักร คุณจะต้องแสดงหลักฐานทางการเงินที่ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ และค่าที่อยู่อาศัยตลอดหลักสูตร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ UK Council for International Student Affairs (UKCISA)

สำหรับนักเรียนที่ถือวีซ่านักเรียน อาจได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ระหว่างเรียนในสหราชอาณาจักร การอนุญาตทำงานและจำนวนชั่วโมงทำงานนั้นขึ้นอยู่กับสถาบันที่คุณศึกษาอยู่

DOWNLOADS ข้อมูลการสมัครและทุนการศึกษา

Thai-UK Education Scholarships booklet

ที่มาและสามารถดูข้อมูลการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร รวมทั้งข้อมูลทุนการศึกษาทั้งหมดได้ที่ - https://www.britishcouncil.or.th
 

The Hague University of Applied Sciences
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ฮอลแลนด์

ทุน OTS: The Hague University of Applied Sciences มีทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี ที่ประเทศฮอลแลนด์ด้าน Communication & Multimedia Design, European Studies, Industrial Design Engineering, International & European Law, International Business and Management Studies, International Communication Management, International Financial Management and Control, Process & Food Technology, Public Management, Safety and Security Management Studies

ขั้นตอนการสมัคร

Download  OTS Thailand OTS applicationform  2016(44.8 KB)  

ส่งอีเมลที่ :ots@nesothailand.org  (ตรวจสอบเอกสารให้ครบก่อนที่จะส่งไป)

deadline: วันปิดรับสมัคร 31 มีนาคม 2016  

โดยทั่วไปนักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์พื้นฐานต่อไปนี้จะนำไปใช้สำหรับโปรแกรม Orange Tulip:

สมัครและได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยดัตช์ (ตามเกณฑ์) ที่เข้าร่วมมหาวิทยาลัยดัตช์

(ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรมัธยมปลายหรือปริญญาจากมหาวิทยาลัย)

ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่
https://www.nesothailand.org/…/the-hague-university-of-appl

 

  ปี 2559 ม.รังสิต มอบกว่า 400 ทุนเรียนป.ตรี
  มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาแก่เยาวชนชองชาติ เพื่อให้นักเรียนที่เรียนดี หรือมีความสามารถพิเศษ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวนกว่า 400 ทุน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยรังสิตจะให้ทุนการศึกษา จำนวนกว่า 400 ทุน (ไม่รวมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) ดังนี้

  ทุนดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ (จำนวน 100 ทุน) 
  ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.75 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
   (การให้ทุนการศึกษานี้ให้เป็นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาเต็มจำนวน โดยระยะเวลาให้ทุนการศึกษา จะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับทุน)

  ทุนประสิทธิ์-คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์ (จำนวน 200 ทุน)
  ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.25 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
   (การให้ทุนการศึกษานี้ให้จำนวนครึ่งหนึ่งของค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา โดยระยะเวลาให้ทุนการศึกษา จะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับทุน)

  ทุนโครงการสู่มหาวิทยาลัย Pre-O-net (จำนวน 150 ทุน)
  ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการสู่มหาวิทยาลัย เพื่อทดสอบประเมินความรู้ โดยคัดเลือกจากผลคะแนนสูงสุดในสาขาวิชาที่เปิดสอบ 
  (การให้ทุนการศึกษานี้ให้เต็มจำนวนค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา โดยระยะเวลาให้ทุนการศึกษาจะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับทุน ยกเว้น คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันการบิน วิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน)

  ทุนความสามารถพิเศษ จำนวนกว่า 40 ทุน
  ผู้สมัครที่มีความสามารถทางด้านกีฬา เป็นนักกีฬาทีมชาติ หรือเป็นนักกีฬาที่ผ่านการแข่งขันระดับนานาชาติ การแข่งขันระดับชาติ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาต่างๆ ที่องค์กรหรือสมาคมที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจัดขึ้นและมีผลการแข่งขันอยู่ในอันดับ 1, 2 หรือ 3 ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 
  (การให้ทุนการศึกษาจะพิจารณาปีต่อปี และให้ทุนการศึกษาเป็นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาทั้งแบบเต็มจำนวนและแบบครึ่งจำนวน)

  ทุนความสามารถพิเศษอื่นๆ จำนวนกว่า 10 ทุน
  ผู้สมัครมีความสามารถโดดเด่นทางด้านการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม หรือเป็นนักร้อง นักแสดง หรือมีผลงานทางด้านดนตรี โดยมีผลงานอย่างต่อเนื่อง หรือมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลในการประกวดระดับนานาชาติ การประกวดระดับชาติระดับเยาวชนแห่งชาติ และต้องมีผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี
  ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
  (การให้ทุนการศึกษาจะพิจารณาปีต่อปี และให้ทุนการศึกษาเป็นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาทั้งแบบเต็มจำนวนและแบบครึ่งจำนวน)

  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับจากรัฐบาลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยรังสิตได้จนสำเร็จการศึกษา โดยผู้ที่ประสงค์จะขอกู้ยืม สามารถยื่นใบคำขอทุน ในวันที่สมัครเข้าศึกษาที่สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานแนะแนวและรับนักศึกษา โทร. 0-2791-5514-16, E-mail: info@rsu.ac.th
   

  ........................

  ภาพประกอบ-www.gooverseas.com

  Cr:https://blog.eduzones.com/magazine/155401