กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

นายธีรพงศ์ ทาต่อย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิททยาศาสตร์

 

น.ส.ธวัลรัตน์ สีหานาจ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิททยาศาสตร์

นางวารุณี สะอาดดี

นางชนิศา แย้มศิริ

นางสุพัตรา พรมที

นางโสภี สิงห์จันทร์

 

นายฐิติวุฒิ สงบจิต

 

นางนิตยา เศษวิกา

 

นางกมลเนตร เกตุแก้ว

 

นางพรรำไพ วรรณโท

น.ส.ปาริฉัตร แซ่โง้ว

น.ส.ณัฐกฤตา บุญเมืองธนาภา

นายกมล ทัลวัลลิ์

น.ส.วรรณนภา  แสงเคลือบ

น.ส.หฤทัย พนาอุดม

 

 

 

 

นายกำธร สุทธิรัตน์

หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์

นายวิษณุ ระวังนาม

นางขวัญตา ปฏิทัศน์

นายยุทธนา ดอกบุก

นายประทวน ทองโสภา

นางปุณยณุช โพธิ์เงินงาม

นางพิชยา จิรธนานุวัฒน์

น.ส.กาญจนา อยู่เอี่ยม