กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางวารุณี สะอาดดี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิททยาศาสตร์

นายฐิติวุฒิ สงบจิต

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิททยาศาสตร์

นางชนิศา แย้มศิริ

 

นางสุพัตรา พรมที

นางโสภี สิงห์จันทร์

นางนิตยา เศษวิกา

นางกมลเนตร เกตุแก้ว

นายธีรพงศ์ ทาต่อย

น.ส.ธวัลรัตน์ สีหานาจ

นางพรรำไพ วรรณโท

น.ส.ปาริฉัตร แซ่โง้ว

น.ส.ณัฐกฤตา บุญเมืองธนาภา

นายกมล ทัลวัลลิ์

น.ส.วรรณนภา  แสงเคลือบ