กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

นายธีรพงศ์ ทาต่อย

 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิททยาศาสตร์

 

น.ส.ธวัลรัตน์ สีหานาจ

 

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิททยาศาสตร์

นางวารุณี สะอาดดี

นางชนิศา แย้มศิริ

นางสุพัตรา พรมที

นางโสภี สิงห์จันทร์

 

นายฐิติวุฒิ สงบจิต

 

นางนิตยา เศษวิกา

 

นางกมลเนตร เกตุแก้ว

 

นางพรรำไพ วรรณโท

น.ส.ปาริฉัตร แซ่โง้ว

น.ส.ณัฐกฤตา บุญเมืองธนาภา

นายกมล ทัลวัลลิ์

น.ส.วรรณนภา  แสงเคลือบ