กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายวิสูตร ปัญญาชัยรักษา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

นายปราโมทย์ พุ่มเกิด

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

น.ส.พิมพรรณ ถาวรศิริ

ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

นางภารดี แซ่โง้ว

 

น.ส.ประกายนิล ดุมสูงเนิน

 

นายศรายุทธ ธัญญาวุฒิ

 

นายฐกฤต จันทร์หอม

น.ส.ธิพรัตน์  เนื่องภิรมย์

นายพิศิทธิ์พงศ์ พลไกร

Mr.Dhebby Palpallatoc Sonido

น.ส.สิริมา ลาโงน

 

น.ส.นัยนา สัตว์นาโค

น.ส.กันต์กนิษฐ์ เอี่ยมอิ่ม