กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายวิสูตร ปัญญาชัยรักษา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

นายปราโมทย์ พุ่มเกิด

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

น.ส.พิมพรรณ ถาวรศิริ

ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

นางภารดี แซ่โง้ว

 

น.ส.ประกายนิล ดุมสูงเนิน

 

นายศรายุทธ ธัญญาวุฒิ

 

นายฐกฤต จันทร์หอม

น.ส.ธิพรัตน์  เนื่องภิรมย์

Mr.Dhebby Palpallatoc Sonido

น.ส.สิริมา ลาโงน

น.ส.นัยนา สัตว์นาโค

 

น.ส.กันต์กนิษฐ์ เอี่ยมอิ่ม