กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

นางสาวกนกทิพย์ บุญล้ำ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวนันทวัน รสหวาน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางบุษบง แสงศรี

นายสุทีป วงษ์แก้ว

นายพงศกร อะกะวงค์

นายจอมพล สังข์เงิน

 

 

 

 

 

 

นายกำธร สุทธิรัตน์

หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์

นายวิษณุ ระวังนาม

นางขวัญตา ปฏิทัศน์

นายยุทธนา ดอกบุก

นายประทวน ทองโสภา

นางปุณยณุช โพธิ์เงินงาม

นางพิชยา จิรธนานุวัฒน์

น.ส.กาญจนา อยู่เอี่ยม