กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสุวิทยา เพชรสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

นายอนุกูล นากสุก

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางผ่องเพ็ญ คี้สุคนธ์

นางสมพร เพ็งผล

นางธนาวรรณ ทรัพย์วโรบล

นายพนัชกร อ่อนนวล

นางวรัญญาภรณ์ ศรีรุ่งเรือง

น.ส.มณีรัตน์ นักดนตรี

ว่าที่ ร.ท.นิรัตน์ จุลเอียด

น.ส.ธิติมา เณรจาที

น.ส.รุ่งดาว สีคำ

น.ส.รัชนีพร  รักเรืองรอง

น.ส.จอมมณี  ศรีเจริญ

น.ส.ทิวา  ยาตรา