กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสุวิทยา เพชรสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

นายอนุกูล นากสุก

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางผ่องเพ็ญ คี้สุคนธ์

นางสมพร เพ็งผล

นางธนาวรรณ ทรัพย์วโรบล

นายพนัชกร อ่อนนวล

นางวรัญญาภรณ์ ศรีรุ่งเรือง

นางมณีรัตน์ วงษ์อัยรา

ว่าที่ ร.ท.นิรัตน์ จุลเอียด

น.ส.ธิติมา เณรจาที

น.ส.รุ่งดาว สีคำ

น.ส.รัชนีพร  รักเรืองรอง