คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ทำเนียบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน​ ๒๕๖๐

นายศุภชาติ ถนอมมิตร

ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายปรารมภ์ จำปาศรี

รองประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายวิสิษฐ์ ชัชวาลานนท์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นายพรเนตร ศรีทอง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นายจิรศักดิ์ พรหมชนะ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นางสุปรียา เย็นเยือก

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายโชติ มนัสปิยะเลิศ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางเนตรดาว ทศพร

ผู้แทนผู้ปกครอง

นายปรีชา ใคร่ครวญ

ผู้แทนครู

นางปราณปิยา อมรชัยยาพิทักษ์

ผู้แทนองค์กรชุมชน

นางเบญจวรรณ เปรมประยูร

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายไพศาล เปรุนาวิน

ผู้แทนศิษย์เก่า

พระกิตติสุวัฒนาภรณ์

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

องสุตบททวร

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

นายสมพงษ์ เตชรัตวรกุล

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน​ ๒๕๕๙

นายวิสิษฐ์ ชัชวาลานนท์

ประธานกรรมการสถานศึกษา

นายชีวิน จินดาโชติ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางปราณปิยา อรมชัยยาพิทักษ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายโชติ มนัสปิยะเลิศ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเดโช ประกาศแก่นทราย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสะอาด ทั่นเส็ง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายระพีพล อังศุโชติ

ผู้แทนผู้ปกครอง

นายสุเมธ กังสนานนท์

ผู้แทนครู

นางสุนันท์ ไสยะหุต

ผู้แทนองค์กรชุมชน

นางเบญจวรรณ เปรมประยูร

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายไพศาล เปรุนาวิน

ผู้แทนศิษย์เก่า

พระครูอนุกูลกาญจนกิจ

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

องสรภาณมธุรส

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

นายศุภชาติ ถนอมมิตร

ผู้อำนวยการสถานศึกษา