พระราชมงคลโมลี (สนั่น ปญฺญาธโร)

พระราชมงคลโมลี (สนั่น ปญฺญาธโร)

พระราชมงคลโมลี (สนั่น ปญฺญาธโร)

ตำแหน่งฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๖ - ๒๕๕๐ เป็น เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม

สมณศักดิ์

๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระโสภณกาญจนาภรณ์ 
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชมงคลโมลี ศีลาจารนิวิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี 

ที่มา https://sangkhatikan.com/monk_view.php?ID=14785