131/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ปฏิบัติ พัฒนางานด้านการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ปฏิบัติ พัฒนางานด้านการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562