จุฬาฯ เปิดให้ลงทะเบียนเรียนฟรี กับคอร์ส มหากาพย์ อังกฤษ ไวยากรณ์พร้อมรบ รุ่นที่ 3 เปิดสมัครแล้ววันนี้

 

จุฬาฯ เปิดให้ลงทะเบียนเรียนฟรี กับคอร์ส มหากาพย์ อังกฤษ ไวยากรณ์พร้อมรบ รุ่นที่ 3 เปิดสมัครแล้ววันนี้

เกี่ยวกับรายวิชา:
รายวิชา มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด : ไวยากรณ์พร้อมรบ จะมีเนื้อหาที่ให้ความรู้ที่เน้นประเด็นไวยากรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้บ่อย รวมถึงเป็นกลุ่มที่มักพบเจอในข้อสอบ ดังนั้นจึงเน้นการสอนให้ผู้เรียนได้ทบทวนประเด็นไวยากรณ์จำเป็นที่เคยเรียนแล้ว ชี้ให้เห็นจุดที่มักพลาด รวมถึงให้ทำแบบฝึกหัดรูปแบบต่างๆ เพิ่มความพร้อมสู้ทุกสนามสอบ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย

EP 1 : Parallel Structure #1
EP 2 : Parallel Structure #2
EP 3 : Passive Voice
EP 4 : Connectors
EP 5 : Paragraph Organization
EP 6 : Paragraph Writing
EP 7 : Sentence Structure #1
EP 8 : Sentence Structure #2
EP 9 : Sentence Completion
EP 10 : Cloze Test

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์ และกลุ่มคำต่างๆ ที่ต้องใช้บ่อย
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ด้านไวยากรณ์ไปใช้อย่างถูกต้อง

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา:
มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะเป็นคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 100 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

อาจารย์ผู้สอน:
- ผศ. มณฑิรา ดำรงมณี
(รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เรียนได้ที่: https://mooc.chula.ac.th/courses/cumooc-23

วิธีลงทะเบียน: https://mooc.chula.ac.th/how-to