ผู้บริหารงาน

 

นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

นางพัชรี จิรจีรังชัย
รองผู้อำนวยการ

นางมิลินดา เหลืองทอง
รองผู้อำนวยการ

นางสาวพเยาว์ ชำนาญกำหนด
รองผู้อำนวยการ

นางสาวกนกทิพย์ บุญล้ำ
หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงานงบประมาณ

นางโสภี สิงห์จันทร์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานแผนงาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา

นางสุพัตรา พรมที
หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงานบุคคล

นายอภิชัย เล้าอารีย์
หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงานกิจการนักเรียน

นายกำธร สุทธิรัตน์
หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงานวิชาการ

นายสุทีป วงษ์แก้ว
หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไป