ตัวอย่างการส่งข้อมูลผลการดำเนินโครงการส่งงานประกัน