คำสั่งการปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561