ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ประเภทนอกเขตพื้นที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ห้องเพชรนนทรี และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา2561